Algemene beschouwingen op de Begroting 2015

Samen verder na 2015

 Voorzitter,

Deze beschouwing heeft als titel gekregen “Samen verder na 2015”

Hoewel deze eerste begroting van de huidige coalitie sluitend is voor het komende jaar, moeten we helaas nog steeds constateren dat de bui uit Den Haag niet over is. Wij staan aan de vooravond van een aantal zeer ingrijpende veranderingen in het Sociale Domein. Veranderingen die ons allemaal aangaan en vanaf 1 januari 2015 de nieuwe realiteit zullen zijn.
Taken die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd, worden gedecentraliseerd en moeten nu door ons worden opgepakt. Daar is op zich niets mis mee, gemeenten hebben immers al veel langer aangegeven hier voorstander van te zijn, omdat we als gemeente veel dichter bij de inwoners staan.
De bijbehorende budgetten die nodig zijn om deze taken goed en verantwoord uit te voeren zijn hoogstwaarschijnlijk ontoereikend om verschillende redenen, ze zijn deels wel, deels niet of onvoldoende bekend.Wij maken ons zorgen hoe het passend onderwijs en de jeugdzorg straks worden ingevuld en het is voor ons volstrekt duidelijk dat lokale investeringen hiervoor nodig zijn zoals voor opvoedondersteuning, communicatie en opbouw van het sociale netwerk.

Het amendement wat gisteren door deze raad is aangenomen om de transformatieruimte hiervoor in te zetten had onze volledige steun.

Voorzitter, in een dergelijke tijd moet er een begroting voor 2015 worden gemaakt en met veel onzekerheden gekeken worden naar de komende jaren. Het college verdient een groot compliment dat het na een wederom enorme bezuiniging van € 900.000, een van de hoogste tot nu toe, een sluitende begroting voor 2015 heeft gepresenteerd. Hoewel Asten tot de financieel gezondste gemeenten van dit land behoort, en zeker in deze regio, blijft het oppassen geblazen. Deels hebben wij dit zelf in de hand, want over onze eigen ambities gaan we zelf en we kunnen dus keuzes maken. Maar deels ook niet, omdat de inkomsten uit het gemeentefonds voor de komende jaren zullen afnemen en we dus minder inkomsten gaan genereren. Als medevormgever van het coalitieprogramma ziet onze fractie de vertaling hiervan terug in deze begroting en herkennen wij ons goed hierin.

Het politieke klimaat in Asten is rustig en er wordt uitstekend samengewerkt. Dat is een belangrijke voorwaarde om zaken tot stand te brengen.Leefbaar Asten heeft de afgelopen 10 jaar deel mogen uitmaken van de coalitie en wij zijn trots dat we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan datgene wat er is gerealiseerd in de afgelopen jaren. Ons dorp is mooier geworden in de afgelopen jaren en daardoor ook een trekker voor toeristen. Ons centrum, de huiskamer, ligt er mooi bij en met veel belangstelling wachten wij de komende evaluatie hierover af. Wat ons betreft zijn er nog verbeterpunten. Het centrummanagement is onze partner om de kwaliteit van het centrum te bewaken. Zij krijgen hiervoor voldoende financiële middelen om dit te realiseren door het innen van reclamebelasting.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft onze fractie een aantal adviezen/voorstellen gedaan voor deze begroting. Wij zijn verheugd dat het college maatregelen neemt, waarbij gezinnen en alleenstaanden met een inkomen net boven het minimumloon uitkomt worden ondersteund. Het project verkoop reststroken is inmiddels ook opgestart.
De taakstelling Huisvesting onderwijs van € 120.000 vanaf 2015 is in deze begroting geschrapt.
Onze fractie heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota aangegeven dat wij deze bezuiniging als PM post opgenomen willen zien en hierop is toen positief gereageerd door het college. Wij begrijpen dat deze bezuiniging lastig is te realiseren. Toch blijven wij onverminderd vasthouden aan ons streven naar minder scholen, waaronder 3 brede scholen in Asten dorp. Wij zien dit nog steeds als een doel voor de komende jaren. Bijna dagelijks kunnen we in de kranten lezen dat leerlingenaantallen op de basisscholen teruglopen. Ook in Asten is dit het geval. Met het opnemen van de taakstelling als PM blijft dit voorstel actueel in beeld. Wij roepen het college op, haast te maken met het opstellen van een nieuw IHP, gestaafd aan de hedendaagse en toekomstige realiteit in samenspraak met schoolbesturen en ouders. Wij dienen een amendement in om de taakstelling als PM post op te nemen in deze begroting.
In het verleden is er gesproken over het verminderen van het aantal raadscommissies van 3 naar 2. Hiermee is een bezuiniging gemoeid van € 2750 Onze fractie is altijd een voorstaander van effectiever en efficiënter vergaderen en zeker als hiermee een bezuiniging wordt behaald. Enige nuancering is wel op zijn plaats, omdat de randvoorwaarden verbonden aan een dergelijk besluit onvoldoende besproken zijn. Daarnaast stellen wij vast dat het hier waarschijnlijk een samenvoegen betreft van de commissies Burgers en AZ&C. Gezien de agenda’s van beide commissies in de komende tijd is dit op dit moment geen haalbare kaart. Hoewel tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota was afgesproken dat dit onderwerp besproken zou worden in het presidium, is de bezuiniging formeel nog steeds opgenomen in deze begroting. Wij denken dat er nog alternatieven te benoemen zijn om alsnog deze bezuiniging te behalen.
Onze fractie heeft het amendement wat hierover wordt ingediend mede ondertekend.

Lastendruk

In 2015 zullen de lasten met € 37 stijgen. Dat betekent voor een gemiddeld huishouden in Asten een bedrag van € 594 per jaar. Hiermee horen wij nog steeds tot een van gemeenten in Nederland en zeker in deze regio met de laagste lasten. Maar met een beperkte lastenverhoging alleen redden we het niet in de nabije toekomst. Leefbaar Asten heeft zich als enige vóór en ook tijdens de laatste raadsverkiezingen duidelijk uitgesproken over onze visie m.b.t. lastenverhoging in de komende jaren: een geleidelijke structurele verhoging van de OZB tot maximaal 20% in de periode 2014 – 2018. Per meerpersoonshuishouden betekent dat dan een verhoging van maximaal €120 in 4 jaar.

Voorzieningenniveau.

Het huidige voorzieningenniveau is op dit moment goed, maar of we dit in de toekomst zo kunnen houden wagen wij te betwijfelen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze burgers in Asten terecht kunnen voor b.v. een bibliotheekvoorziening en binnen –  en buitensporten. Wij stellen vast dat de taakstelling van € 100.000 op het accommodatiebeleid op dit moment pas voor een klein gedeelte is behaald. Onze fractie vindt dat aan deze taakstelling moet worden vastgehouden. Wij doen een dringende oproep op het college om snel in dialoog te gaan met verenigingen die hierbij betrokken zijn. Nodig hun nadrukkelijk uit om zelf met voorstellen te komen om besparingen te realiseren. Leefbaar Asten is er van overtuigd dat hier nieuwe kansen liggen, zeker als verenigingen meer met elkaar gaan samenwerken. Het onlangs geboekte resultaat bij de muziekverenigingen laat zien dat fors ingrijpen in de subsidiehoogte niet hoeft te betekenen dat er kwaliteitsverlies wordt geleden. Wij realiseren ons erg goed dat dit geen gemakkelijk opdracht is, maar wij zijn er van overtuigd dat in goed overleg met verenigingen veel te bereiken is.

Iedereen helpt mee

Zoals eerder vermeld zullen alle veranderingen op het gebied van zorg, welzijn en begeleiding in 2015 merkbaar worden. Wij nemen waar dat de vrijwilligers en mantelzorgers hierin een steeds belangrijkere plaats innemen en dat ze centraal staan bij de herinrichting van onze gemeenschap.
Burgerinitiatieven moeten serieus worden bekeken en ten volle worden ondersteund, de basisvoorziening in Ommel en Heusden zijn hiervan goede voorbeelden.
Ook de uitnodiging aan alle burgers en organisaties voor een inspraakavond over het  WMO beleidsplan is hier een voorbeeld van. De opkomst viel tegen. We denken dat dit iets zegt over de betrokkenheid van de Astense burgers en dat baart ons zorgen. Daarom is een zorgvuldige en repeterende communicatie over dit onderwerp erg belangrijk, zeker als het gaat over onderwerpen die iedereen aangaan.
We dichten de sleutelpartners een belangrijke rol toe in het infomeren en het fungeren als aanspreekpunt. Wij roepen het college op veel aandacht te besteden aan een heldere communicatie over dit onderwerp en gebruik te maken van alle media die hiervoor beschikbaar zijn.

Samenwerking

Wij zijn voorstander van de samenwerking in Peel 6.1, omdat onze gemeentelijke organisatie bepaalde taken niet alleen kan uitvoeren. De grootste prioriteit ligt bij het gezamenlijk oppakken van taken voor de transitie Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Door samen te werken kunnen bepaalde taken effectiever en efficiënter worden uitgevoerd. Dit moet concreets iets gaan opleveren, ook in financiële zin. De organisatie moet ondersteunend zijn en zo plat mogelijk georganiseerd. Leefbaar Asten vindt het belangrijk dat de “coleur locale”goed onder de aandacht wordt gebracht en dat Astenaren nog steeds met vragen terecht kunnen in Asten.
Daarnaast vindt er ook op verschillende onderdelen samenwerking plaats met Someren  en daar waar dit voordelen oplevert mag dit wat ons betreft geïntensiveerd worden.

Hoe kijken wij tegen de bezuinigingen aan voor de komende jaren?

Wij zijn er ons van bewust dat we de komende jaren weer geconfronteerd gaan worden met nieuwe bezuinigingen. Het voornemen om het coalitieprogramma verder te concretiseren naar een meerjarenplan, waarbij ook de ambities voor de komende jaren worden benoemd steunen wij volledig.
Dit past onzes inziens ook bij de opmerkingen die wij gemaakt hebben over onze visie m.b.t. het toekomstige accommodatiebeleid en de huisvesting onderwijs. De gemeenteraad zal hier volledig bij  betrokken moeten worden.
Voorzitter,

Samenvattend concluderen wij:

–  Dat de taakstelling Huisvesting Onderwijs als PM-post moet worden opgenomen in de begroting. Wij dienen hiervoor een amendement in.
–  Dat we het college oproepen om op korte termijn samen met verenigingen het toekomstige Accommodatiebeleid in de vorm van kansen en bedreigingen te onderzoeken.
–  Dat wij tegen het verminderen zijn van het aantal raadscommissies om de eerder genoemde
redenen en dat deze bezuiniging op een ander wijze is te behalen.

Ten slotte spreek ik namens mijn fractie dank uit naar het ambtelijke apparaat, dat wederom op een uitstekende wijze ondersteuning heeft geleverd aan het tot stand komen van deze begroting en gaat over tot de orde van de dag

Fractie Leefbaar Asten.

Ellen Berkers-Coolen

Maarten van den Boomen

Math Vankan

Ivonne Berkers (burgercommissielid)

John Knapen (burgercommissielid)

John van Oosterhout (burgercommissielid)

Rudi Schleedoorn (burgercommissielid)

 background image