Leefbaar Asten bezoekt intensieve veehouderijen

2013 11 LA Bedrijvenbezoek (13)De aanleiding hiervoor was dat steeds meer mensen zich ongerust maken over de schadelijke gevolgen van de intensieve veehouderij. Om een genuanceerd beeld over dit onderwerp te vormen, is het gebruikelijk dat Leefbaar Asten naar de mening van alle betrokken partijen luistert en deze mee laat wegen in haar definitieve standpunt.

 

Het eerste bezoek vond plaats op het bedrijf van varkenshouderij Richard van den Heuvel, waar deze ons informeerde over het bewerken van de mest die op zijn bedrijf ontstaat. Op dit bedrijf wordt mest gescheiden in een dikke fractie (welke veel stikstof en fosfaat bevat en verwerkt wordt in compost) en een dunne fractie(welke veel stikstof en kali) bevat. Op het bedrijf van de heer van den Heuvel wordt de dunne fractie verder gereinigd, zodat deze, volledig gereinigd, in de Bleekerloop kan worden afgevoerd.

 Ook was op het bedrijf de heer Richard van de Velden aanwezig. De heer van de Velden heeft op 3 locaties in Asten-Heusden een kippenhouderij en heeft de intentie om een mestverbrandingsinstallatie te starten.  Door de verbranding kan hij zijn eigen stallen verwarmen en de overtollige warmte kan door derden(b.v. glastuinbouw)  worden afgenomen. Ook zou in dat geval het aantal transportbewegingen flink afnemen. De restproducten die overblijven, kunnen verwerkt worden in kunstmest.

Aan beide heren hebben we een aantal kritische problemen voorgelegd, zoals:

 • Luchtwassers die niet aan staan.

Als luchtwassers niet aanstaan, worden de stallen niet geventileerd en zal dit uiteindelijk leiden tot vergiftiging van het vee. De veehouder heeft dus een groot belang om de luchtwassers te laten aanstaan.

 • Te veel fijnstof

Volgens de aanwezige veehouders doet dit fenomeen zich enkel voor bij een 3-tal veehouderijen, die zeer dicht bij elkaar liggen en waarbij bedrijfswoningen omgezet zijn naar burgerwoningen. Dit zijn ook voornamelijk kippenhouderijen omdat hier droge mest als afvalproduct ontstaat.

Ook is er gesproken over het aantal mesttransporten. Mesttransporten worden in de gemeente Asten niet toegestaan in het buitengebied. Doordat de grootte van een bouwlocatie gelimiteerd is, zijn veehouders genoodzaakt, om een bedrijf op meerdere locaties te hebben. Omdat het transport van mest tussen deze bedrijven niet is toegestaan, dient de bewerking of verwerking op elke locatie plaats te vinden. Door goed samen te werken kunnen het aantal transporten geminimaliseerd worden.  De heer van de Heuvel heeft het aantal mesttransporten met ongeveer 60% verminderd. De heer van de Velde kan de dikke fractie van de heer van de Heuvel verbranden, waardoor er nog minder mestverplaatsingen nodig zijn.

Het tweede bezoek vond plaats op het bedrijf van Karel van Deursen. De heer van Deursen heeft in februari van afgelopen jaar een biologische luchtwasser in bedrijf genomen. Het grote voordeel van een biologische luchtwasser t.o.v. een chemische luchtwasser, is dat bij een biologische luchtwasser niet alleen ammoniak  door bacteriën wordt afgebroken, maar ook andere componenten die geur veroorzaken. De installatie van de heer van Deursen kan op afstand gemonitord worden en reduceert de hoeveelheid ammoniak en fijnstof met 85%. De heer van Deursen heeft bewust voor een biologische luchtwasser gekozen, omdat hij deze veiliger vind dan een chemische luchtwasser.

Landelijke- en provinciale regelgeving noodzaken de veehouders om op een goede manier om te gaan met mest.  Als dit niet op een goede manier geborgd is binnen hun bedrijf, komen ze niet in aanmerking voor een vergunning. Alle door ons bezochte veehouders zijn er zich van bewust dat dit noodzakelijk is.

Leefbaar Asten heeft zich in het voorjaar uitgesproken om een maatschappelijke discussie te starten over dit onderwerp. De door ons bezochte veehouders staan in ieder geval open voor het voeren van deze discussie.

 


Foto's

 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto
 • Leefbaar Asten - Foto

background image