Commissie Algemene Zaken & Control 20 februari 2014

Afgelopen donderdag stond de laatste commissie Algemene Zaken & Control op de agenda van deze raadsperiode. Een vergadering die bestond uit een flink aantal vergaderpunten. In het voortraject hebben wij de suggestie bij de griffier neergelegd om agendapunt 5 voor agendapunt 4 te behandelen. Uit de beantwoording van de griffier bleek dat de suggesties van de Rekenkamercommissie om een nota/checklist voor verbonden partijen vast te leggen al meegenomen is in de ambtelijke voorbereiding voor de Gemeenschappelijke regeling 6.1. Hierdoor vonden wij het niet langer noodzakelijk om agendapunt 5 naar voren te schuiven. Bij het vaststellen van de vergadering maakte de voorzitter toch gewag van onze suggestie en omdat ook de fractie D66 – Hart voor Asten  dit een goed voorstel vond en de andere partijen hier geen bezwaar tegen hadden, werden de agendapunten 4 en 5 omgewisseld.

5. 213a onderzoek naar verbonden partijen

Wij hebben aangegeven dat de handreikingen in dit document het voor de raad gemakkelijker maken om hun kaderstellende en controlerende rol uit te voeren. Wel hebben wij nog de vraag gesteld of er al iets bekend was m.b.t. het tijdpad voor de klankbordgroep.

4. Verlenen toestemming aangaan Gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

Wij hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de deelnemende gemeentes zo snel mogelijk aan de slag kunnen met de 3 grote decentralisaties. Leefbaar Asten is voorstander van een ambtelijke uitvoeringsorganisatie indien hier financieel voordeel valt uit te halen. Essentieel blijft hier wel bij, dat wij de motor wel uit handen willen geven, maar niet het stuur. Daarnaast willen wij op gezette tijden geïnformeerd worden over de resultaten die bereikt worden in Peel 6.1. Vervolgens hebben wij, tegen onze gewoonte in, gevraagd of de voorzitter van het Algemene Bestuur dezelfde persoon is als de voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Uit de beantwoording van het college bleek dat dit inderdaad het geval was. Hierop hebben wij in tweede termijn aangegeven:

Leefbaar Asten is blij dat er voor deze constructie is gekozen, omdat wij dit ook hebben ingebracht (als enige partij) in de commissie. Ook kunnen wij instemmen met de creatieve oplossing van stemrecht in het Dagelijks Bestuur.

9. Eerste wijziging Legesverordening 2014

Alhoewel wij de verhoging voor paspoorten en identiteitskaarten, van ongeveer 30%, substantieel hoog vinden, zijn wij akkoord gegaan met deze verhoging. De redenen hiervoor zijn:

  1. De kosten per jaar, voor de inwoners, ook substantieel afnemen door de verlenging van de geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.
  2. De legeskosten voor dit onderwerp nog steeds niet kostendekkend zijn voor de gemeente Asten.

Ook zal het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten over 5 jaar substantieel afnemen door de langere geldigheidstermijn. Concreet houdt dit in dat na deze periode ook bespaard gaat worden op de ambtelijke inzet.

10 Rondvraag

Wij hebben alle personen die de afgelopen 4 jaar geparticipeerd hebben in de commissie bedankt voor de samenwerking en we hebben een speciaal woord van dank uitgebracht voor de voorzitter en de griffier.background image