Dialoogbijeenkomst “Mantelzorgers en vrijwilligers”

Afgelopen dinsdag was de eerste bijeenkomst in de Klepel te Asten. Het onderwerp van deze bijeenkomst stond in het teken van “Mantelzorgers en vrijwilligers”.

Nadat onze dagvoorzitter, de spelregels van deze avond aan de aanwezigen had uitgelegd, werd er gestart met een presentatie, gegeven door Ivonne Berkers, over het onderwerp. In deze presentatie werden een aantal stellingen geplaatst, die na de pauze door de aanwezigen bediscussieerd werden. In de presentatie werden de verschillende typen mantelzorgers en vrijwilligers besproken. Mantelzorg is een fysieke, psychisch en financieel zware belasting voor de uitvoerden en daarom werd er ook uitvoerig stilgestaan bij respijtzorg voor mantelzorgers. In het tweede deel van de presentatie, werd het belang van vrijwilligers besproken. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op vrijwilligers en stelt hier steeds vaker groter eisen aan.  De volgende stellingen werden tijdens deze presentatie ingebracht.

 1. Voor een mantelzorger die intensieve persoonlijke verzorging biedt, is een onkostenvergoeding niet noodzakelijk.
  Standpunt aanwezigen: mantelzorg is niet vrijwillig en mantelzorgers willen de regie in eigen hand houden. Mantelzorg mag geen financieel nadellige consequenties voor de betrokken mantelzorger of te verzorgen persoon hebben.
 2. Binnenkort verkrijgbaar voor beter gesitueerden “bontmantelzorg”
  Standpunt aanwezigen: Verschillen tussen rijk en arm zullen er altijd zijn, maar een minimale mantelzorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.
 3. Zorginstanties kunnen lokale respijtzorg zonder tussenkomst van de gemeente voldoende adequaat regelen
  Standpunt aanwezigen: Mantelzorgers moeten kunnen ontspannen, daarom zou er capaciteit vrijgemaakt moeten worden om dit te kunnen bewerkstelligen. Van belang is dat dit zoveel mogelijk lokaal georganiseerd wordt.
 4. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen vaak meer dan waarop ze nu worden aangesproken.
  Standpunt aanwezigen: Dit is inderdaad vaak het geval, maar het tegenovergestelde is ook vaak het geval, nl. dat vrijwilligers overvraagd worden.
 5. Het verrichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk levert een “spaarpot” op, die meegerekend moet worden, als je zelf om hulp vraagt.
  Doordat alle deelnemers volop in de discussie participeerden, was er niet voldoende tijd meer over om een standpunt te formuleren voor de laatste stelling. Er is derhalve besloten om deze door te schuiven naar de volgende bijeenkomst.

De stellingen leidden tot flinke discussie. De aanwezigen waren vol lof over het niveau van de presentatie. Iedereen ging tevreden huiswaarts. Een compliment voor onze leden Ivonne Berkers en Marcel Boons (discussieleider).

Leefbaar Asten organiseert in de aanloop naar de verkiezingen nog twee dialoogbijeenkomsten over het sociale domein. Ook deze onderwerpen zullen ingeleid worden door leden van onze partij. Marcel Boons zal steeds onze gespreksleider zijn.

 

De tweede bijeenkomst op dinsdag 28 januari in De Kluis heeft als onderwerp “werk en inkomen”. De inleiding op deze avond zal verzorgd worden door ons lid Elke Crommentuyn, participatiecoach. Eén van de veranderingen bij invoering van de participatiewet is de zogenaamde tegenprestatie. Mensen met een uitkering zullen voor het ontvangen van die uitkering vrijwilligerswerk moeten verrichten. Hoe organiseren we nu de tegenprestatie? Hoe kan de invulling van de tegenprestatie uitkeringsgerechtigden helpen naar wellicht betaalde arbeid? Deze en andere vragen zullen in de discussie aan de orde komen.

De derde bijeenkomst in Hart van Heuze op donderdag 6 maart gaat over “jeugdzorg”, m.n. hoe we de cliëntenparticipatie willen regelen. Onze deskundige Petra Geerts zal de inleiding op deze avond verzorgen. Ouders met kinderen in de jeugdzorg zitten nog met tal van vragen hoe deze zorg er per 1 januari 2015 uit zal zien. Hoe worden ouders betrokken bij de zorg voor hun kinderen?background image