Dialoogbijeenkomst “werk en inkomen”

P1040575Leefbaar Asten heeft op dindsag 28 januari jl. een dialoogbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp “werk en inkomen”.  Deze avond, in het mooie MFA De Kluis te Ommel, stond onder leiding van onze dagvoorzitter Marcel Boons en werd gepresenteerd door Elke Crommentuyn (participatiecoach). Allereerst werd er uitleg gegeven over de participatiewet, een wet, die per 1 januari 2015 de WWB, de Wajong en de WSW samenbrengt tot één wet.

Doel

Iedereen met arbeidsvermogen naar werk te leiden en bij voorkeur naar regulier werk en de instroom in de bijstand te beperken.

Doelgroep

Mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op, al dan   niet tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te voorzien   en/of op ondersteuning om aan het werk te komen.

Regie

Gemeenten krijgen een centrale rol in de uitvoering van de wet.   Zij kunnen een scala aan instrumenten en voorzieningen inzetten, maar hebben hier wel minder financiële middelen voor ter beschikking dan voorheen.

Net zoals in de vorige dialoogbijeenkomst kregen de aanwezigen wederom een aantal stellingen voorgeschoteld, waar in het tweede gedeelte van de avond over gediscussieerd werd.

Stelling 1: Iedereen is in staat om een tegenprestatie te leveren

De mening van de aanwezigen was dat iedereen in staat is om een tegenprestatie te leveren. Het hoeft niet op hetzelfde moment plaatst de vinden, maar eventueel op een later tijdstip. Ook kan het leveren van een tegenprestatie een bepaalde mate van creativiteit bij mensen oproepen. Niets doen is geen optie.

Stelling 2: Het leveren van een tegenprestatie door iemand met een uitkering is niet meer dan normaal

Dit moet wel een tegenprestatie zijn die bij de desbetreffende persoon past. Werkelozen dienen zo kort mogelijk gebruik te maken van “het vangnet”,  het leveren van een tegenprestatie kan hierbij als stimulans worden gebruikt.

Stelling 3: Mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek, moeten niet geïntegreerd worden binnen de reguliere arbeidsmarkt.

Kinderen met een verstandelijke handicap kunnen moeilijk inschatten met wie ze werken en dienen hiertegen bescherm te worden. Ouders moeten ervan op aan kunnen dat hun kinderen in een veilige omgeving werken. Indien men vanuit de persoon denkt is integratie in de reguliere arbeidsmarkt goed mogelijk

Stelling 4: Beschut werken wordt alleen ingezet als er voldoende participatiebudget is

Zodra er geen budget meer voorhanden is, komen cliënten thuis te zitten. Om deze groep mee te laten doen, dient deze voorziening betaalbaar te blijven. Mogelijk kan dit gerealiseerd worden:

    1. Kritisch kijken naar verdienmodellen
    2. Het lokale bedrijfsleven hierbij betrekken om de kosten te minimaliseren.

Het was de mening van alle aanwezigen dat dit soort avond nut hebben om vaker te organiseren in de toekomst. Dit zal zijn vervolg krijgen met de laatste van de 3 dialoogbijeenkomsten, die in het teken zal staan van “Jeugdzorg”. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 6 maart a.s. in het Hart van Heuze, aanvang 20:00.background image