Huishoudelijk Reglement

(Goedgekeurd met meerderheid van stemmen der Algemene Vergadering van 09-02-2017)

Dit reglement is een aanvulling op de Statuten van Leefbaar Asten en regelt de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende verenigingsonderdelen, welke niet staan beschreven in de Statuten.

Artikel 1 – Buitengewone leden

De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.

Buitengewone leden zijn:

 1. Ereleden
 2. Leden van Verdienste
 3. Sympathisanten

Buiten gewone leden mogen:

 1. Alle ledenvergaderingen bijwonen, aan discussies deelnemen, maar zijn niet stemgerechtigd;
 2. Alle achterbanvergaderingen bijwonen, aan discussies deelnemen, maar zijn niet stemgerechtigd;
 3. Zich verkiesbaar stellen op de kandidatenlijst die namens Leefbaar Asten wordt uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor een verkiesbare plaats.

Artikel 2 – Werkgroepen en commissies

Het bestuur kan werkgroepen formeren ter ondersteuning van het bestuur of fractie. Hierover legt het bestuur verantwoording af aan haar leden en heeft hiervoor haar goedkeuring nodig, evenals voor de samenstelling van de werkgroep.

In de aanloop naar de verkiezingen zijn een aantal commissies actief die ook aan wettelijke richtlijnen dienen te voldoen. Dit zijn de Kandidatencommissie en de PR-commissie. Betreffende commissies komen verderop in dit huishoudelijk reglement aan de orde.

Artikel 3 – Programmacommissie

De Algemene Vergadering kiest minimaal 4 leden voor een programmacommissie ten behoeve van het verkiezingsprogramma. Het bestuur benoemt vooraf een persoon uit haar midden. De programmacommissie bestaat dus uit minimaal 5 personen.

De programmacommissie vraagt de leden punten aan te leveren die opgenomen dienen te worden in het verkiezingsprogramma. Vervolgens stelt de programmacommissie een concept verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode op. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Het programma dient te worden getoetst aan de gedachtegoed van Leefbaar Asten, zoals vastgelegd in de visie en missie.
 2. Indien binnen de programmacommissie geen overeenstemming bestaat over een of meer punten in het concept, worden de varianten- in de volgorde die de meeste steun heeft verkregen- opgenomen in het concept, toegelicht in de Algemene Vergadering en voorgelegd ter stemming aan de leden;
 3. Amendementen worden door de indieners toegelicht, becommentarieerd door de programmacommissie en vervolgens in stemming gebracht;

De programmacommissie legt het concept verkiezingsprogramma voor aan de Algemene Vergadering. Leden kunnen amendementen indienen en de programmacommissie dient toe te lichten waarom zij deze wel of niet meenemen in het verkiezingsprogramma.

Het definitieve verkiezingsprogramma wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering. Dit dient plaats te vinden uiterlijk één maand voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet.

Artikel 4 – Kandidatencommissie

De Algemene Vergadering kiest ongeveer een jaar voor de verkiezingen minimaal 2 en bij voorkeur vier leden voor de kandidatencommissie. Alleen leden die uitspreken niet op een verkiesbare plaats te willen komen mogen deel uitmaken van de Kandidatencommissie. Het bestuur benoemt vooraf een persoon uit haar midden die in de Kandidatencommissie zitting heeft.

De Kandidatencommissie benadert alle leden van de partij schriftelijk met de vraag of zij plaats willen nemen op de kieslijst en welke politieke aspiraties zij hebben.

De Kandidatencommissie kan niet-leden voordragen voor de kieslijst. Indien de voorgedragen personen nog geen lid zijn van de vereniging, benadert de Kandidatencommissie deze personen met de vraag of zij lid of sympathisant willen worden van de vereniging en het verkiezingsprogramma kunnen onderschrijven.

Tijdens een Algemene Vergadering presenteert de Kandidatencommissie een voorstel voor de kandidatenlijst.

De Kandidatencommissie beoordeelt of op grond van de ingediende bezwaren de lijst aanpassing behoeft en komt vervolgens met een definitief voorstel, dat tijdens de daarop volgende Algemene Vergadering in stemming gebracht wordt. Indien het gewijzigde voorstel verworpen wordt, zal de Algemene Vergadering beslissen over het verdere verloop.

Nadat de kandidatenlijst door de Algemene Vergadering is aangenomen, wordt de lijsttrekker in een aparte schriftelijke stemming ter vergadering gekozen.De definitieve kandidatenlijst dient uiterlijk een maand voorafgaand aan de datum van indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet te zijn vastgesteld.

Indiening van de kandidatenlijst geschiedt door een lid van het bestuur en een lid van de Kandidatencommissie.

Artikel 5 – Contributie verkiesbare plaatsen

 1. Aan de kandidaatstelling voor gemeenteraadslid wordt de voorwaarde verbonden dat de nummers 1 t/m 3 op de plaatsingslijst een eenmalige gift doen aan de vereniging. Voor de verkiezingen 2014 is dit bedrag vastgesteld op € 1.500,–. Voor de volgende verkiezingen wordt het bedrag voorafgaand aan de verkiezingen, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Vergadering vastgesteld.
 2. Direct nadat de plaatsingslijst is vastgesteld door de Algemene Vergadering, worden de giften (van de nummers 1 t/m 3 op de lijst) beschikbaar gesteld aan de vereniging ter afdekking van de verkiezingskosten;
 3. Indien de verkiezingsuitslag zodanig is dat er meer dan 3 raadsleden van Leefbaar Asten zitting gaan nemen in de gemeenteraad, dan zal ieder extra raadslid afzonderlijk het door de Algemene Vergadering vastgestelde bedrag schenken aan de vereniging;
 4. Indien de verkiezingsuitslag zodanig is dat er minder dan 3 raadsleden van Leefbaar Asten zitting gaan nemen in de gemeenteraad, dan zal ieder niet gekozen raadslid zijn gift terugontvangen;
 5. De vereniging draagt het risico tot terugbetaling van ieder niet gekozen lid. Het financieel beleid van de vereniging zal zodanig ingericht worden dat de vereniging hierin geen risico loopt;
 6. Indien Leefbaar Asten een wethouder van buiten de raad voordraagt, is deze een gift aan de vereniging verschuldigd gelijk aan het bedrag dat een raadslid heeft betaald. Als Leefbaar Asten een wethouder voordraagt vanuit de raad en er dus een nieuw raadslid de zetel van die wethouder krijgt toegewezen, dan is ook dat nieuwe raadslid een gift aan de vereniging verschuldigd gelijk aan het bedrag dat de andere raadsleden ook hebben betaald;
 7. De bovengenoemde bijdragen zullen in haar geheel worden aangewend ter dekking van de (toekomstige) verkiezingsuitgaven;
 8. Indien een raadslid voor het einde van de raadsperiode zijn/haar ontslag indient, zal het hiervoor in de plaats komend raadslid het vertrekkend raadslid financieel compenseren naar rato van de verstreken raadsperiode.
 9. De vereniging is niet verplicht tot terugbetaling van de hier vermelde giften, met uitzondering van de terugbetaling zoals omschreven in punt 4 van dit artikel.

Artikel 6 – Public Relations commissie

De Algemene Vergadering kiest minimaal twee en bij voorkeur vier leden voor de PR-commissie. Het bestuur benoemt vooraf één persoon uit haar midden. De PR-commissie heeft o.a. tot taak het opstellen van een campagneplan met een daarbij horende begroting, het laten aanmaken en verspreiden van campagnemateriaal.

Het campagneplan wordt voorgelegd, besproken en vastgesteld in de Algemene Vergadering.

Artikel 7 – Lidmaatschap andere politieke partijen

 Leden van Leefbaar Asten mogen niet actief zijn voor een andere politieke partij binnen de gemeente Asten.

Artikel 8 – Onvoorziene situaties

Gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, vallen onder de besluitvorming van het bestuur. Zij legt daarover verantwoording af aan haar leden.

 

 

Giftenreglement

Goedgekeurd met meerderheid van stemmen der Algemene Vergadering 1 oktober 2013

Het is ook voor een lokale vereniging als Leefbaar Asten in Asten (hierna genoemd Leefbaar Asten) verplicht volgens de Wet financiering politieke partijen om een giftenreglement  op te stellen en vast te stellen.
Voldoende middelen zijn van groot belang voor het goed functioneren van Leefbaar Asten als lokale politieke partij.
Leefbaar Asten steunt op bijdragen van wethouder en raadsleden, op contributie van de leden en op vrijwillige bijdragen/giften van haar leden en sympathisanten.
Onderstaand wordt het giftenreglement uitgewerkt.

Artikel 1 – Het begrip gift
Artikel 1.1
Als gift wordt beschouwd door de partij om niet ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij het niet van belang is of deze worden ontvangen van natuurlijke of rechtspersonen.
Artikel 1.2
Kwijtscheldingen van schulden van de partij zullen ook als gift worden beschouwd.
Artikel 1.3
In geval van op geld waardeerbare prestaties die jegens de partij om niet verricht worden, is het onderscheidend criterium of degene die de prestatie of arbeid verricht in het dagelijks leven dezelfde activiteit in het kader van zijn beroep of bedrijf ontplooit. Slechts indien dat het geval is zal de prestatie als gift worden aangemerkt.
Artikel 1.4
Het criterium genoemd in 1.3. geldt eveneens voor sponsoring. Indien de sponsor een tegenprestatie verkrijgt die hij ook elders tegen een vergelijkbare prijs kan verwerven, dan behoeft zijn betaling niet als gift te worden aangemerkt. Te denken valt aan verkoop van advertentieruimte in communicatie van Leefbaar Asten.

Artikel 2 – De toelaatbaarheid van giften
Artikel 2.1
Op de raadsleden c.q. wethouder van Leefbaar Asten wordt gedurende elke raadsperiode  een beroep gedaan voor een financiële bijdrage/gift  aan de partij.
Dit om voortdurend de (vergader- en communicatie-)kosten te kunnen bekostigen en daarnaast de reclamecampagne grotendeels te  kunnen betalen.

Artikel 2.2
Giften waarvan de juiste herkomst in het girale verkeer niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.

Artikel 2.3
Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.

Artikel 2.4
De schenker heeft geen invloed op de besteding van de gift. Bestuur besluit in samenspraak met raadsleden en wethouder van Leefbaar Asten gezamenlijk over de bestemming van de giften.
Controle vindt plaats via de jaarlijkse ledenvergadering als onderdeel van het financieel jaarverslag.

Artikel 3 – Maximale omvang
Artikel 3.1
Voor Leefbaar Asten geldt geen beperking voor de hoogte van ontvangen giften.
Van giften boven de som van  € 4500,- al of niet in één keer verstrekt gedurende een kalenderjaar wordt melding gemaakt op de website van Leefbaar Asten, waarbij de schenker met naam en adres wordt vermeld.
Verder worden schulden boven de € 25.000 openbaar gemaakt.
Giften en ook bijdragen in natura worden door de penningmeester geregistreerd indien het gaat om bedragen van tenminste € 1000,-.

Artikel 3.2
Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen voor hun politieke activiteiten en giften voor het voeren van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden niet aangenomen.

Artikel 4 – Verantwoording van giften
Tijdens de jaarvergadering wordt door de penningmeester aan de leden verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften boven € 1000,- en de besteding van de financiën.

Artikel 5 – Sponsoring

Artikel 5.1.
Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij de partij een duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor. Deze tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ruimte voor promotie van diensten en producten of naamsvermelding bij partijactiviteiten.

Artikel 5.2
Sponsoring is herkenbaar verbonden aan een activiteit of project van de partij.

Artikel 5.3
In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen sponsorgelden en de besteding daarvan.

Artikel 5.4
Het is individuele leden niet toegestaan om zonder toestemming van bestuur (na samenspraak met raadsleden en wethouder) sponsorgelden te ontvangen.

Artikel 6 – Slotbepaling
Daar waar de wet in beperkende zin gaat afwijken van een of meerdere bepalingen uit deze regeling, is de wettelijke regeling van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen van deze regeling.

 

background image