Jac Huijsmans (Wethouder)

  • Leeftijd: 67
  • Burgerlijke staat: Gehuwd
  • Beroep: Wethouder
  • Verenigingen: erelid vv NWC, lid TV De Meijvink, lid EVVA, lid Leefbaar Asten

Sinds april 2005 ben ik wethouder in Asten met de portefeuilles wmo/welzijn, jeugd, werk/inkomen, ruimtelijke ordening bebouwde kommen, kunst-en cultuur, welstand en archeologie, onderwijsbeleid, dorps- en wijkraden en gezondheid. In 2009 en begin 2010 heb ik de portefeuilles sport, economie en bedrijventerreinen waargenomen.

Onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn o.a. de volgende zaken tot stand gekomen: centrumvisie, Midas winkelcentrum, renovatie/nieuwbouw en nieuwe bestuursvorm Klok en Peelmuseum, Brede School plan, CJG, Hart van Heuze, De Kluis, div. woningbouwprojecten op inbreidingslocaties (De Beijerd, ’t Hoekske, Kluizendries,..), monumentenbeleid, WMO beleidsplan, Basisvoorziening Werk en Inkomen, Visie Bedrijventerreinen, …

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de decentralisatie AWBZ/WMO, de Jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet.

De afgelopen jaren heb ik bestuurlijk de kar getrokken om de veranderingen die de nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengen in gang te zetten. De gevolgen van deze zogenaamde transformaties zijn ingrijpend en complex en vraagt veel kennis van zaken om die veranderingen in goede banen te leiden. Het jaar 2014 is cruciaal voor een goede invoering per 1 januari 2015. Inmiddels ben ik goed ingewerkt in de materie. Samen met collega’s uit de Peelregio hebben we een goed fundament gelegd wat kan bogen op een breed draagvlak in de Peelregio. Maar het bouwwerk is met alleen een fundament nog niet klaar. Het fundament zal dit jaar uitgebouwd en versterkt moeten worden om tot goede resultaten te leiden:

  • een sterke regionale arbeidsmarkt die kansen creëert en biedt aan ondernemers, werknemers, werkzoekenden én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdat iedereen naar vermogen kan leren en werken;
  • een jeugdzorg voor kinderen en jongeren die dichtbij en in samenhang met het hele gezin geboden wordt. Opdat kinderen en jongeren op weg naar zelfstandigheid hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen;
  • maatschappelijke ondersteuning van mensen, jong en oud, met een beperking,al of niet als gevolg van ziekte of ouderdom. Opdat iedereen zo zelfstandig mogelijk, aansluitend bij de eigen wensen en in de eigen persoonlijke omgeving, kan wonen, werken en mee doen in de samenleving.

Het zijn bovenstaande zaken die mij motiveren me nog één keer verkiesbaar te stellen als kandidaat wethouder voor Leefbaar Asten. Een partij waarvan ik ruim 20 jaar lid ben en waar ik me nog altijd zeer nauw betrokken bij voel.


background image