Verslag commissie Ruimte 8 april 2015

waterpartij 002In de commissie RUIMTE van 8 april kwam het ontwerp van de Burgemeester Wijnenstraat aan de orde. Leefbaar Asten is tevreden over de werkwijze die de laatste jaren wordt gehanteerd en de aan mogelijkheid om bestaande bomen te herplanten is ook serieus aandacht besteed. Daarom stemmen we in met het ontwerp.

Omdat er ruimte zit tussen het krediet en de kostenraming hebben we ingebracht om van een deel van dat verschil een waterpartij te realiseren op de Markt. Destijds was daar geen geld meer voor maar bepaalde ondergrondse voorzieningen zij al wel meegenomen. Andere partijen waren ook positief over de getoonde waterpartij, maar wilden besluiten daarover pas aan de orde laten komen bij de Voorjaarsnota.

In de commissie kwam ook aan de orde de Beleidsnota plattelandswoningen. Met deze nota hebben we ingestemd omdat dan bestaande knelpunten kunnen worden opgelost. De structuurvisie Kwaliteitsverbetering van het landschap hebben we in grote lijnen onderschreven maar we hebben wel gevraagd hoe een landschappelijke inpassing wordt getoetst. Tevens hebben een balletje opgegooid om bij plannen met een grote impact de bijdrage in een fonds van € 2 per m2 te verhogen naar € 10 per m2.


Wat is actueel


background image