Actief burgerschap: Meer vrouwen in de raad prima!

10-03-2018

Het lukt nog steeds niet om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Hoe zit het met de politiek? Landelijk gezien zijn ook hier de vrouwen in de minderheid.

En hoe is het in de gemeenteraad van Asten? Hoe zijn daar de vrouwen vertegenwoordigd?

Op dit moment zijn er 3 raadszetels bezet door vrouwen en zitten er in de diverse commissies  5 vrouwen. Op een groep van  totaal 33 praten er maar 8 vrouwen mee!  En dat terwijl de helft van de Astenaren vrouw is!

Leefbaar Asten vindt dat er meer vrouwen in de gemeenteraad hun stem moeten laten horen.  Als u dit belangrijk vindt,  stem dan op Leefbaar Asten.

Wij hebben 5 vrouwelijke kandidaten bij de eerste 10!

Actief burgerschap: De MORNING ROUTINE van Ellen Berkers

04-03-2018

Bekijk hieronder het filmpje.

Actief burgerschap: Scholenhuisvestingsplan Asten. Wat vindt Leefbaar Asten?

22-01-2018

Voor de tweede keer is het scholenhuisvestingsplan aan de orde geweest in de commissie Burgers.  De kern van het plan is de boodschap dat er 4 scholen in Asten zijn en dat de scholen in de kerkdorpen Heusden en Ommel behouden blijven.

Wat opvalt in het rapport is dat alle basisscholen op dit moment goed onderhouden zijn. Op het oog zien de scholen er dus goed uit en daarom is het voor ouders van de betrokken scholen lastig om de noodzaak om tot verbetering te zien.  Wat mankeert aan de meeste scholen is dat ze niet meer kunnen voldoen aan de eisen om onderwijs in vele vormen aan te bieden. De scholen zijn bovendien oud en vragen veel onderhoud. In de komende jaren komt er   leegstand en dat betekent extra onderhoudskosten niet gedekt worden en daardoor moeten de beschikbare onderwijsgelden hieraan worden besteed.  Voor kwalitatief goed onderwijs zijn alle beschikbare gelden noodzakelijk. Beide schoolbesturen en de gemeente zetten in op goed onderwijs ook in de toekomst.

Uitgangspunt in het vorige verkiezingsprogramma van Leefbaar Asten was al dat in de toekomst een   kleiner aantal scholen zou moeten komen met een doorlopende leerlijn waarin kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een plek hebben.  Om dat te realiseren moeten de omvang van de basisscholen groeien naar minimaal 200 kinderen. Verminderen van het aantal scholen in Asten met als resultaat scholen met meer leerlingen vinden we daarom een goed plan.

We willen graag dat er duurzame schoolgebouwen worden neergezet.  Daarnaast is flexibel bouwen   ook van groot belang.  Het nieuwe gebouw of delen ervan kan een andere bestemming krijgen indien de leerlingenaantallen teruglopen, maar er kan ook tijdelijk in huisvesting van meer leerlingen worden voorzien. Bovendien moet er in de school ook ruimte zijn om een buurtfunctie te vervullen.

Als het plan tot uitvoering komt dat staan er tal van veranderingen te gebeuren: de school zal in de regel verder van huis staan, er zijn zorgen om verkeersveiligheid, veranderingen in onderwijsaanbod etc.  Dat is een ingrijpende verandering voor alle betrokken partijen.

Het is aan de beide schoolbesturen om straks samen met hun directies en andere geledingen (MR, GMR.) in beeld te brengen welk onderwijsvisie waar gehanteerd gaat worden en of er gekozen wordt voor meerdere scholen in een gebouw.

De gemeenteraad staat voor de keuze in te stemmen met een plan wat de schoolbesturen samen hebben opgesteld in overleg met de gemeente.  Over de volgende zaken wordt een beslissing genomen: het aantal schoolgebouwen, de locaties van de nieuwe schoolgebouwen en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de bouw van de scholen.

Met het oog op de bovenstaande beslispunten, met de input uit de eigen achterban en de insprekers zijn er nog een aantal vragen die Leefbaar Asten graag beantwoord wil zien voor de raadsvergadering:

 1. Wat is de onderbouwing van de locatie van de nieuw te bouwen scholen?
 2. Zijn er alternatieve locaties beschikbaar?
 3. Welke onderbouwing ligt er onder de berekening van de bedragen die berekend zijn voor de bouw?
 4. Welke mogelijkheden zijn er om de verkeersveiligheid te borgen bij de locatie Varendonck?

Leefbaar Asten wil dat voor alle schoollocaties geldt dat ze goed bereikbaar zijn, dat de verkeersveiligheid kan worden gegarandeerd en dat ze van voldoende omvang zijn om kinderopvang en peuterspeelzaalwerk mogelijk te maken.

Actief burgerschap: Nieuw gemeenschapshuis Asten.

17-12-2017

Het nieuwe gemeenschapshuis, op welke plek dan ook zal een gemeenschapshuis zijn voor de komende decennia. Het zal ingericht moeten worden naar een toekomstige functionaliteit en vanuit een visie die op dit moment actueel is met aannames voor de verdere toekomst. Bij het nemen van een besluit vindt Leefbaar Asten dat:

 • In het nieuwe gemeenschapshuis moeten huren gehanteerd worden die betaalbaar zijn voor verenigingen en die in de lijn liggen van de huurprijzen in Ommel en Heusden
 • Er sprake moet zijn van een redelijke en verantwoorde financiële bijdrage van de gemeente.
 • Het onderbrengen van steunpunt Guido Asten in een nieuw gemeenschapshuis noodzakelijk is vanwege de opgave in het sociaal domein (het realiseren van laagdrempelige hulp in directe samenhang met vrijwilligersorganisaties en verenigingen)
 • De realisatie van een nieuw gemeenschapshuis op de locatie Heilig Hart Patersklooster is op dit moment nog steeds een scenario wat een verdere verdiepingsslag nodig heeft. In historisch perspectief komt een markant cultuur historisch gebouw in handen van de Astense gemeenschap, een eenmalige kans. Voor ons is deze locatie geen optie meer pas nadat aangetoond is dat dit niet haalbaar is op grond van de voorwaarden die wij hieraan verbinden.

Over het besluit van een nieuw gemeenschapshuis Asten moeten wij rekenschap afleggen aan de gemeenschap en gaan we niet over 1 nacht ijs, maar moet zorgvuldig afgewogen worden wat uiteindelijk goed is voor Asten. Daarom vinden wij het afschrijven van het scenario Patersklooster  nu een historische fout en dat willen wij voorkomen.

Lees hier ons uitgebreid standpunt: Nieuw gemeenschapshuis Asten

Actief burgerschap: Voorjaarsnota 2017: Aandacht voor lichte schuldenproblematiek

05-07-2017

In de voorjaarsnota 2017 wordt een actueel beeld geschetst van de (financiële) gevolgen van het beleid voor de komende jaren. Dit beleid wordt in hoge mate bepaald door ontwikkelingen, nieuwe wensen die er zijn en/of bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd.

Asten  heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 extra aandacht gevraagd voor een burgerinitiatief met als onderwerp: lichte schuldenproblematiek. Meer hierover leest u hier: Algemene beschouwingen LA

Actief burgerschap: Leefbaar Asten positief over omvorming Industrielaan voor woningbouw

11-06-2017

Omvorming Industrielaan/Prins Bernhardstraat
Leefbaar Asten vindt dat het bestaande oude industrieterrein omvormen voor woningbouw leidt tot een kwaliteitsimpuls voor het plangebied.
Ten aanzien van duurzaamheid willen dat de woningen gaan voldoen aan een EPC (Energie Prestatie Coëfficient van 0 waaraan we in 2020 toch moeten gaan voldoen. Ook vinden we dat het gebied aardgasvrij moet worden.

Roekenoverlast Heerbaan.
Aan de Heerbaan zit al jarenlang een roekenkolonie die zich steeds verder uitbreidt. Bewoners hebben verzocht om de nesten te verplaatsen. De gemeente voert al een monitoring uit van 1 januari t/m eind juni. In de commissie RUIMTE heeft Leefbaar Asten er voor gepleit om direct na de monitoring de ontheffing voor het verplaatsen van de nesten aan te vragen omdat daar nog heel wat tijd overheen gaat. We hopen dat zo voor januari 2018 de ontheffing er is en de nesten verplaatst kunnen worden. De hele commissie ondersteunende ons hierin.

Actief burgerschap: Leefbaar Asten zegt voorzichtig ja tegen het Patersklooster als nieuw gemeenschapshuis

11-06-2017

We zeggen ja omdat:

 1. We vinden dat het Patersklooster een unieke plek is en ook centraal genoeg gelegen voor het realiseren van één gemeenschapshuis. Hierin kunnen alle doelstellingen behaald worden: laagdrempelig, alles onder 1 dak, samenwerkingsverband tussen de verschillende organisaties en instellingen worden op die manier bevorderd.
 2. Beide gemeenschapshuizen een opknapbeurt verdienen om weer bij de tijd te zijn. Dit hoeft niet nu, maar wel binnen nu en 5 jaar gerealiseerd worden. Dus nu de kans om het Patersklooster als gemeenschapshuis te gaan gebruiken serieus bekijken .
 3. Als we het Patersklooster kunnen gaan ombouwen, dan blijft een markant gebouw behouden ook in de toekomst voor onze kinderen. Net als Bartholomeus is het een gezichtsbepalend gebouw voor Asten. Dat is ons wat waard. Er zijn in het verleden teveel gebouwen met cultuurhistorische waarde verdwenen.
 4. Als het gevraagde bedrag afgezet wordt tegen de bedragen die middels provinciale subsidie zijn besteed aan de gemeenschapshuizen in Ommel en Heusden dan is het alleszins redelijk te noemen .

Maar waarom een voorzichtig ja?

 1. De onderbouwing moet beter, zodat we zeker zijn dat het Patersklooster de beste optie is. Daarom moet ook de opties van verbouw en/of vervanging van de huidige gemeenschapshuizen worden onderzocht en voorzien van een financieel kostenoverzicht .
 2. Er moet overduidelijk commitment van de verenigingen die hier gebruik van gaan maken, zodat er genoeg draagvlak is om hier de schouders onder te zetten . Op dit moment is dat nog niet duidelijk . Met name kleine verenigingen twijfelen. Om deze verenigingen over de streep te trekken moet de oplossing van meerdere kanten komen. LA denkt dat een bijdrage in de vorm van arbeid om het park te onderhouden en/of het gebouw een optie is.
 3. Er moet nog duidelijkheid komen over het aankoopbedrag van het klooster en de verkoopwaarde van de ondergronden van de Klepel en de Beiaard. Nu is er in het financieel overzicht nog veel gerekend met aannames.

Onze wensen zijn ten slotte: Betrek de omwonenden intensief als de plannen verder vorm krijgen. Op termijn zien we graag de bieb in het nieuwe gebouw. Wij denken wel dat de omvang kleiner kan dan op de huidige locatie en we zien hier bij ook de VVV graag gehuisvest.

Kortom: we willen aan het einde van dit jaar een goed besluit kunnen nemen en daarvoor is het noodzakelijk dat er een gedegen financieel onderbouwd plan ligt waarbij ook beide locaties in beeld zijn gebracht. Op dit moment is voor ons het glas halfvol en hebben we er vertrouwen in dat we straks het Patersklooster ook daadwerkelijk als voorkeurslocatie kunnen aanwijzen.

Actief burgerschap: Leefbaar Asten kritisch op het huisvestingsvoorstel van maximaal 500 arbeidsmigranten op Prinsenmeer.

31-03-2017

Het voorstel houdt in dat er een vergunning wordt verleend aan Prinsenmeer voor het realiseren van voorzieningen voor de huisvesting van maximaal 500 arbeidsmigranten op een afgescheiden gedeelte van Prinsenmeer gedurende een periode van maximaal 10 jaar.Op dit moment bevinden zich op Prinsenmeer meer dan 500 arbeidsmigranten en niet alleen op het afgescheiden gedeelte.

Onze fractie heeft aangegeven moeite te hebben met het gegroeide aantal arbeidsmigranten en dit wijkt af van de oorspronkelijke afspraken gemaximeerd op 216. Daarnaast hebben wij gepleit voor een strenge handhaving en dat kan alleen wanneer er een nachtregister wordt bijgehouden. Een vergunning verlenen voor 10 jaar is voor ons onbespreekbaar. Wij willen de vinger aan de pols houden gezien de ervaringen die wij hebben met afspraken die er in het verleden met Prinsenmeer hebben gemaakt. Wij denken aan een periode die ligt tussen de 1 en 5 jaar , met een voorkeur voor 2 jaar.

Ook hebben wij vastgesteld dat de Dorpsraad Ommel ervaart niet of onvoldoende betrokken te zijn bij dit onderwerp.Wij hebben een oproep gedaan het college maar ook aan Prinsenmeer om deze communicatie vlot te trekken.

Wij wachten het collegevoorstel waarin o.i. opgenomen moet zijn :

 • Dat de arbeidsmigranten op een afgescheide gedeelte van Prinsenmeer op een goede wijze worden gehuisvest.
 • Dat de dorpsraad Ommel betrokken wordt en blijft bij dit onderwerp.
 • Dat er een concreet plan m.b.t. de handhaving komt.
 • Dat de vergunning wordt verleend tussen de 0-5 jaar met een voorkeur voor 2 jaar

Wordt aan bovenstaande voldaan dan is het aantal van maximaal 500 arbeidsmigranten voor ons bespreekbaar. Daarnaast vinden wij dat er harde afspraken met Prinsenmeer moeten worden gemaakt indien men zich niet aan de gemaakte afspraken houdt ondanks een goed handhavingsbeleid.

Actief burgerschap: Bestemmingsplan Buitengebied

30-03-2017

In de commissie RUIMTE van 28 maart 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied aan de orde geweest. In grote lijnen kunnen we instemmen met dit bestemmingsplan. Op enkele punten zullen we in de raadsvergadering mogelijk met een amendement komen. Het gaat dan om het volgende:

– Bij minicampings is opgenomen om in plaats van 5 trekkershutten maximaal 5 verhuuraccommodaties (chalet, blokhut, stacaravan) toe te staan. Wij zijn er op tegen dat stacaravans ook mogelijk zijn omdat deze vooral in de winter het landschap verstoren.
– Daarnaast zijn minicampings mogelijk in het hele buitengebied. Wij vinden dat deze moeten worden beperkt tot recreatief aangewezen gebied.

Actief burgerschap: Evaluatie herinrichting Markt

18-02-2017

Naar aanleiding van een enige tijd geleden gehouden evaluatie stelt het college op 21 februari 2017 aan de commissie Ruimte een aantal uit te voeren aanpassingen op de Markt voor.
Leefbaar Asten kan zich in grote lijnen vinden in dat voorstel maar plaatst wel een paar kanttekeningen.

 1. We vinden dat het met bloembakken fysiek onmogelijk moet worden gemaakt om vanaf de Prins Bernardstraat de Markt op te rijden.
 2. Bloembakken aan lichtmasten vinden wij in tegenstelling tot het college wel gewenst omdat ze een bijdrage kunnen zijn aan een aantrekkelijk centrum. Deze bloembakken zijn ook minder vandalismegevoelig. We moeten investeren om het centrum aantrekkelijker te maken.
 3. Het in samenwerking met de VVV plaatsen van een watertappunt vinden wij ook een verrijking.

Een voor Leefbaar Asten principieel punt ontbreekt totaal in het hele verhaal. Op verzoek van winkeliers is jaren geleden de marmeren blok op de verbinding Koningsplein/Julianastraat/Marktstraat verwijderd. Destijds is daarbij de afspraak gemaakt dat als er door de verwijdering sluipverkeer zou ontstaan, de blok weer zou worden teruggeplaatst. Uit een recent evaluatie onderzoek blijkt nu dat er wel degelijk sprake is van sluipverkeer. Het herplaatsen van deze marmeren blok wordt wat Leefbaar Asten betreft daarom toegevoegd aan de maatregelen.

.. en voorts blijven wij van mening dat de Markt autovrij moet zijn.

Actief burgerschap: Centrum van Asten autovrij? (deel 2)

18-01-2017

Leefbaar Asten is voorstander van een autovrij centrum en we willen het centrum graag verfraaien met grote, kleurrijke verplaatsbare bakken waar mogelijk ook bomen in kunnen staan. Met name over ‘autovrij en autoluw’ verschillen de meningen sterk. Daarnaast vinden wij dat het auto’s fysiek onmogelijk gemaakt moet worden om van de Prins Bernhardstraat de Markt op te rijden en dat sluipverkeer in het centrum onmogelijk wordt gemaakt. Al vaker hebben we aangegeven het centrum graag te willen verfraaien met een waterpartij. Met name over ‘autovrij en autoluw’ verschillen de meningen van de politieke partijen sterk.

Op 17 januari 2017 stond een brief van Stichting Centrum Management Asten op de agenda van de commissie RUIMTE. Zij vragen daarin om vast te houden aan een verkeersluw centrum omdat een autovrij centrum de winkeliers zou schaden.

Leefbaar Asten vindt dat de Stichting Centrum Management Asten heel kortzichtig redeneert. Volgens hen zouden auto’s heel dicht bij winkels moeten kunnen komen.
Er zijn echter studies die aangeven dat, als er grote goed bereikbare parkeerterreinen op loopafstand zijn, en daar hebben we er in Asten 3 van, dat er een toename is van winkelend publiek per fiets en te voet. Onze mening is dus dat de Stichting Centrum Management Asten door hun stellingname de winkeliers in het centrum tekort doet.

Actief burgerschap: Commissie Burgers: ontwikkelingen op het gebied van Jeugdbeleid en nieuw gemeenschapshuis

03-12-2016

Op woensdag 30 november is de commissie Burgers nader geïnformeerd over twee actuele onderwerpen uit de Nota Jeugdbeleid.
De harmonisatie voorschoolse voorzieningen en de lokale toegang jeugdhulp vanaf 1 januari 2017 werd nader toegelicht door vertegenwoordigers van Pinkeltje en daarnaast ook door een opvoedondersteuner en coördinator van Centrum Jeugd en Gezin. Deze extra bijeenkomst was ambtelijk voorbereid.

Op woensdag 7 december wordt de commissie Burgers verder geinformeerd over de stand van zake m.b.t. de plannen van een nieuwe gemeenschapshuis op de lokatie van de Paters van het H. Hart in de Wilhelminastraat.

Actief burgerschap: Heeft u hulp nodig bij een gemeentelijke WMO aanvraag? Maak dan gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

06-10-2016

In de huidige participatiemaatschappij ligt de eigen regie bij de burger en diens eventuele mantelzorger, als het gaat om aanvragen binnen de WMO bij de gemeente. Soms is het een verwarrend geheel of iemand heeft steun nodig bij het regelen van zaken. U kunt dan gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

 Uit de enquête die de gemeente Asten onder de burgers heeft gehouden komt naar voren dat een (te) groot aantal van hen niet op de hoogte is van enerzijds het recht op ondersteuning en anderzijds het bestaan van deze cliëntondersteuners.

 Omdat wij als Leefbaar Asten vinden dat goede informatieverstrekking belangrijk is, zijn we van mening dat het wijzen op het bestaan van deze functie dan ook onderdeel moet zijn van elk gesprek binnen het kader van de WMO. De onafhankelijke cliëntadviseur denkt met u mee in een situatie waarin u vaak al genoeg aan uw hoofd heeft. De adviseur vult u aan waar nodig en kan ook de gemeente helpen in het zoeken naar goede oplossingen.

Komt u in de praktijk voorbeelden tegen waarin u niet wordt geïnformeerd over de mogelijkheid een cliëntondersteuner in te schakelen? Laat het ons weten (Ivonne.berkers@leefbaarasten.nl). Leefbaar Asten vindt het belangrijk goed geïnformeerd te worden om waar nodig actief mee te denken.

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die uw belangen behartigt.

U vindt meer informatie hierover via http://www.peel6-1.nl/peel/veelgesteldevragen/Veelgestelde-vragen-over-zorg-en-ondersteuning/Wat-is-een-clientondersteuner-en-waar-vind-ik-die en op de site van de Gemeente Asten http://www.guidoasten.nl/Aanbod/Details/contentid=2126

Actief burgerschap: Centrum van Asten: autovrij?

16-09-2016

Leefbaar Asten is voorstander van een autovrij centrum en we willen het centrum graag verfraaien met grote, kleurrijke verplaatsbare bakken waar mogelijk ook bomen in kunnen staan. Met name over ‘autovrij en autoluw’ verschillen de meningen sterk.  Enkele partijen spraken er zich zelfs niet over uit.

In onze standpuntbepaling hebben we de resultaten van een enquête over dit onderwerp meegewogen. Wat opvalt is dat de mening van de bezoeker/consument afwijkt van de ondernemers. De bezoekers van het centrumgebied geven aan dat zij graag zien dat de Markt e.o “autovrij” wordt. De ondernemers willen hier niet aan.Volgens ons is het juist in het belang van die ondernemer om de mening van de bezoekers van de Markt e.o te respecteren. Van een aantrekkelijker woon-winkelgebied profiteert juist de ondernemer. En als het gaat om parkeren….., hoe ver is het nu lopen van de parkeerplaats aan het Koningsplein naar de Markt of de Emmastraat? Hooguit 50 tot 100 meter.

We gaan bekijken of er nog een gulden middenweg haalbaar is. In dat geval zou bijvoorbeeld de Markt en omgeving dagelijks afgesloten moeten worden voor auto’s van 12.00 uur tot 02.00 uur. Hierdoor bied je bezoekers de gelegenheid om s’ morgens met de auto de Markt e.o. te doorkruisen waarna het ‘s- middags en ’s-avonds vrij van gemotoriseerd verkeer blijft.

Daarnaast vinden wij dat het auto’s fysiek onmogelijk gemaakt moet worden om van de Prins Bernhardstraat de Markt op te rijden en dat sluipverkeer in het centrum onmogelijk wordt gemaakt. Al vaker hebben we aangegeven het centrum graag te willen verfraaien met een waterpartij.

We zijn nu in afwachting van het voorstel waarmee het college naar de raad gaat komen.

Actief burgerschap: Leefbaar Asten vraagt tijdens algemene beschouwingen aandacht voor verkeerssituatie Dijkstraat / Schoolstraat

09-07-2016

Tijdens de algemene beschouwingen ‘Voorjaarsnota 2016’ wordt de gemeenteraad gevraagd om te reageren op ontwikkelingen nieuwe wensen en de aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Op 5 juli jl. heeft Leefbaar Asten gepleit voor onder andere de volgende onderwerpen:

– Rotonde Dijkstraat/Schoolstraat

– Verdere verfraaiing van de Markt.

– Behoud van vormbomen en het verder vormgeven van het bomenbeleidsplan

– Gemeente Asten in 2050 energieneutraal

 

Een uitgebreidere beschouwing leest u in de Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016

Veranderingen in het sociale domein: Extra middelen voor huishoudelijke hulp, maatwerk blijft gewenst.

26-06-2016

Toen de gemeente in 2014 de huishoudelijke hulp moest gaan organiseren, kregen ze een beperkt budget mee van de overheid. Dat betekende dat ze alle burgers van hulp moesten voorzien maar met een budget dat ongeveer 40% lager. In de meeste gevallen is de huishoudelijke hulp gebleven maar is het aantal uren dat de hulp kwam teruggebracht. Dat had tot gevolg dat er veel medewerkers op straat kwamen te staan. De huishoudelijke hulp toelage (HHT) is daarom weer in 2015 ingevoerd om de werkgelegenheid te stimuleren. Met een eigen bijdrage konden zo cliënten extra huishoudelijke hulp aanvragen of hulp zonder indicatie aanvragen.

Alleen is gebleken dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de regeling en dus wordt het doel: meer medewerkers een baan niet bereikt.

In de dagelijkse berichtgeving lezen we vaker over schrijdende gevallen waarin de meest gangbare huishoudelijke hulp niet voldoende is om aan de hulpvraag te voldoen. Bij de invoering van de nieuwe regeling destijds hebben we onze bedenkingen al gegeven bij het verdwijnen van de HBHT2 zorg. Deze zorg hield in dat er huishoudelijke ondersteuning bij de dagelijkse organisatie van het huishouden, het aanleren van huishoudelijke taken, bij de opvang en verzorging van andere gezinsleden (kinderen) en bij het koken voor het gezin.

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de extramuralisering in de GGZ, waarbij er minder psychiatrische cliënten worden opgenomen en meer cliënten thuis verblijven, is de behoefte aan extra ondersteuning in de huishouding alleen maar toegenomen. Maar ook de lichamelijke gezondheid van de cliënt kan aanleiding zijn voor extra huishoudelijke ondersteuning. Doordat de gemeenten de uit 2015 en 2016 overgebleven middelen HHT mogen behouden en in kunnen zetten, kan er meer huishoudelijke ondersteuning worden geboden.

Leefbaar Asten ondersteunt het collegevoorstel omdat er hierdoor meer mensen zorg op maat krijgen en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

Duurzame gemeente: Geurverordening

26-06-2016

Geur wordt gemeten in zogeheten odeurunits. Hoe hoger die norm, hoe meer er toegestaan wordt in een gemeente.

In februari 2016 heeft Leefbaar Asten en een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een norm 0,5 – 5 in de buurt van de kern van Heusden en een norm 1 – 10 voor de rest van de gemeente. De ZLTO was op dat moment van mening dat 0,5 – 5 veel te streng was en zou graag 2 – 10 zien. De Dorpsraad heeft op dat moment geen uitspraak gedaan.

Uiteindelijk zijn er ruim twintig inspraakreacties gekomen, waaronder 1 van de ZLTO en de Dorpsraad Heusden.

In de inspraakreactie van de ZLTO en de Dorpsraad Heusden werd een norm van 1 – 8 voorgesteld. Dit was voor Leefbaar Asten geen optie omdat naar onze mening de kern van Heusden te zwaar zou worden belast en de leefbaarheid te ver achteruit zou gaan. Bij de beantwoording van de vele vragen tijdens de commissie Ruimte van 14 juni 2016 vonden we de bevestiging dat we met de norm 0,5 – 5 nabij Heusden en 1 – 10 voor de rest van de gemeente de juiste keuze hebben gemaakt.

In de gemeenteraad van 5 juli 2016 wordt een definitief besluit genomen over de geurverordening.

Actief burgerschap: Duurzame gemeente: Mestbewerking

04-06-2016

Leefbaar Asten heeft ingestemd met een uitbreiding van de mestbewerking van 6.000 ton naar 80.000 ton op de locatie Dijkstraat 72 (KOVEMI BV). We vinden dat we dit initiatief, dat komt vanuit de sector om iets te doen aan het mestoverschot in Asten, moeten faciliteren omdat het daarmee op een acceptabel schaalniveau blijft.  Aan de verklaring van geen bedenkingen (die we als gemeente afgeven aan de Provincie Noord-Brabant) hadden we graag nog een aantal voorwaarden verbonden zoals:
– uitbreiding van de landschappelijke inpassing met onderbegroeiïng in de strook ten oosten van de locatie;

– de vergunning voor nu en in de toekomst verlenen voor maximaal 80.000 ton;

– minimaal 75% van de te verwerken mest dient uit Asten te komen.

Uiteindelijk hebben we voor de landschappelijke inpassing een amendement ingediend maar daar was geen raadsmeerderheid voor.

Wel is afgesproken dat aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die dit inhoudelijk behandeld voor de provincie, in een brief een aanbeveling zal worden gedaan om met de ondernemer te bespreken om aan de oostzijde van het bouwblok de landschappelijke inpassing aan te vullen met lage struikbeplanting.

Duurzame gemeente: Hoe duurzaam is de gemeente Asten?

26-02-2016

In de commissie Ruimte heeft de fractie van Leefbaar Asten wederom aandacht gevraagd voor duurzaamheid.

Aanleiding hiervoor is dat gemeenten de intentie hebben uitgesproken om per 2015 voor 100% duurzaam in te kopen. Uit een onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu naar duurzaam inkopen blijkt dat veel gemeenten hier niet aan hebben voldaan.

In de commissievergadering heeft Leefbaar Asten daarom de volgende vragen gesteld.
1. Kan wethouder Martens inschatten hoe Asten scoort als het gaat om duurzaamheid?
2. In hoeverre is rekening gehouden met duurzaam inkopen bij aanbestedingen met betrekking tot mobiliteit? Te denken valt aan WMO trajecten bij leerlingenvervoer maar ook als het gaat om de uitvoering van het schoonhouden van de verharding zoals het borstelen en vegen?
3. Worden er bijzondere eisen gesteld aan de uitstoot van de machines die worden ingezet in de openbare ruimte?
4. In hoeverre is het zinvol om te onderzoeken of ons eigen wagenpark, auto’s en busjes gemeentewerf, op termijn elektrisch kunnen rijden?

Verder hebben we er op aangedrongen dat bij toekomstige aanbestedingen (bij mobiliteitsvraagstukken, maar ook in breder verband) nadrukkelijk rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Anders gezegd bij de weging moet duurzaamheid in het bijzonder hoog scoren.

Duurzame gemeente: Bestemmingsplan Buitengebied, geurnormen en horeca in het buitengebied

03-01-2016

De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. In de commissie RUIMTE hebben partijen commentaar kunnen geven op het voorontwerp en nu gaat het ter inzage en kan iedereen zijn zienswijze indienen. Het streven is om eind 2016 een vastgesteld bestemmingsplan te hebben.

De geurnormen bij vooral de kern van Heusden hebben het nodige stof doen opwaaien. De ZLTO vindt 0,5-5 veel te streng en zou graag 2-10 zien. De Dorpsraad had geen uitspraak gedaan. Begin februari besluit de gemeenteraad over 0,5-5 en kan de ontwerp Gebiedsvisie en de ontwerp geurverordening ter inzage. Iedereen kan dan zijn zienswijze indienen. Inmiddels hebben ZLTO en Dorpsraad aangegeven dat ze met elkaar in gesprek willen blijven. Ze hebben nog tot medio 2016 om samen met een visie te komen. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Momenteel is de gemeente bezig met het opstallen van beleid voor de horeca in het buitengebied. Leefbaar Asten heeft aangegeven er voor te zijn dat passanten gebruik kunnen maken van de horeca bij bijvoorbeeld golfbaan ’t Woold en manege Heijligers

Duurzame gemeente: Loverbosch 1b en Bloemenbuurt

03-12-2015

De gemeente is bezig om woningbouw in Loverbosch 1b voor te bereiden. In de commissie RUIMTE werd het plan gepresenteerd en konden partijen nog zaken meegeven ten behoeve van de verdere uitwerking. Leefbaar Asten heeft aangegeven dat er wel erg veel sociale huur- en koopwoningen in dit plan zitten. We zijn wel positief over grotere stukken groen in plaats van snippergroen, de verkeersstructuur, het aan het zicht ontrekken van parkeerplaatsen en we vinden dat het waterbergingsgebied ook een speelgelegenheid kan zijn.

De commissie RUIMTE heeft ook aangegevn dat het instemt met het beschikbaar stellen van een krediet van € 400.000 voor de revitalisering van de Bloemenwijk. Wij hebben aangegeven dat er ook goed gekeken moet worden dat er voldoende geld is voor het onderhoud van deze nieuwe aanleg en dat er gekeken moet worden om buurtbewoners te betrekken bij het onderhoud van het groen en de speelgelegenheden.

Actief burgerschap: Rol raadslid moet mee veranderen

15-11-2015

Onlangs werd bezochten we het Raadsledencongres in Den Bosch. Het thema hiervan was de: veranderende rol van de raadsleden (transformatie). Voor Leefbaar Asten was het in 2014 al een belangrijk speerpunt: we zagen toen ook al dat de rol van de burgers aan het veranderen was . Dat proces betekent dat er meer ruimte is voor burgeriniatieven en dat er verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt om zelf of met de mensen om je heen een gemeenschap te vormen die zelf aan de lat staat.

Maar…zo bleek op dit congres dan, kunnen wij raadsleden niet meer op de oude voet verder, wij moeten ook mee veranderen en nadenken over hoe wij ons raadslidmaatschap vorm geven. Dat betekent dat van de 3 rollen ( kaderstellende,, controlerende) we meer inhoud moet geven aan onze volksvertegenwoordigende rol. Zeker met alle veranderingen die er zijn doorgevoerd: o. a. bezuinigingen WMO, PGB of zorg in de natura, jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente, is het belangrijk om te onderzoeken hoe de nieuwe veranderingen door werken. Niet alleen maar door stukken te lezen en te vergaderen, maar naar de Astense burgers toe te gaan.

Onze fractie spreekt dat erg aan, we brengen dat ook in de praktijk . Het maakt het raadswerk alleen maar leuker en levert ook op dat je weet wat er leeft in onze dorpen. Zo werd er naar aanleiding van de laatste agenda van de commissie ruimte werd een bezoek gebracht aan Campin de Peel om de uitbreidingsplannen te zien.

Maar ook samen met de andere leden van de commissie burgers en onze wethouder gaan we binnenkort op bezoek bij organisaties die samenwerken in het sociale netwerk Asten. Hopelijk volgen er meer werkbezoeken.

Duurzame gemeente: Fietspad Meijelseweg

15-11-2015

In 2014 heeft de gemeenteraad een krediet verleend voor de aanleg van een fietspad langs de Meijelseweg. De voorbereiding vordert gestaaag en de provincie heeft al aangegeven dat de vertraging van een jaar de subsidie van € 500.000 niet in gevaar brengt. Leefbaar Asten heeft nog geen zorgen uitgesproken ken ten aanzien van de haalbaarheid van het fietspad. Omdat er hard wordt getrokken aan het verwerven van de gronden, denken we dat alles op tijd klaar kan zijn.

Al jaren hebben we aangegeven dat dit fietspad qua verkeersveiligheid en recreatie een must is. Op dit moment is nog niet alle grond verworven. Wij verwachten dat de druk uit “het Heusdense” op grondeigenaren zal toenemen om, uitgaande van een reëel bod van de gemeente, in te stemmen met verkoop van de benodigde grond.

Duurzame gemeente: Bedrijventerrein Kanaalweg

03-11-2015

Aan de Zuid-Willemsvaart ligt nabij sluis 10 het bedrijventerrein Kanaalweg. Daar zijn 2 grote bedrijven gehuisvest nl. Raijmakers en Brandenburch. Wij vinden het de lelijkste plaats om Asten binnen te komen. De gemeente heeft nu een opdracht gegeven om een plan te maken dat voor de toekomst kan leiden tot een aangepast bestemmingsplan. We zijn gevraagd om voor de start van het project wensen mee te geven.

Onze wensen zijn het handhaven van de werkgelegenheid, een betere landschappelijke inpassing waardoor het zicht op de bergen bouwstoffen wordt weggenomen en een ruimtelijke inpassing zodat de gebouwen minder storend zijn. Dit laaste zou kunnen door een andere kleurstelling van de buitenzijde van de gebouwen of hat laten begroeien zoals we ook wel bij parkeertorens zien.

Veranderingen in het sociale domein: Vrijwilligerswerk wordt tegenprestatie

03-10-2015

De afgelopen tijd is er gediscussieerd over de vraag of er wel of niet een tegenprestatie moet worden geleverd bij het ontvangen van een uitkering.

Was het eerst nog een discussie, nu is aan deze discussie een einde gekomen. We hebben inmiddels ingestemd met het beleidsplan: “tegenprestatie naar vermogen”: onder het motto dat iedereen mag en moet meedoen in de samenleving. Natuurlijk moet dit goed afgestemd worden: de motivatie om vrijwilligerswerk te doen is voor beide partijen het aller belangrijkste om tot een succes te leiden.

Een belangrijke aanvulling vonden wij dat dit vrijwilligerswerk niet alleen lokaal kan worden verrichten maar ook verder weg in de regio of zelfs buiten de regio.

Slim bezuinigen: Rotonde Dijkstraat/Schoolstraat/Burgemeester Wijnenstraat/Molenstraat

03-09-2015

De aanleg van deze rotonde is in verband met bezuinigingen enkele jaren geleden geschrapt. Leefbaar Asten is van mening dat deze opnieuw in beeld moet komen bij het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Programma) dat momenteel wordt geactualiseerd. Een rotonde kan hier een bijdrage leveren aan het verminderen van de snelheid van het verkeer dat van de Dijkstraat komt en het verbeteren van de veiligheid op deze belangrijke schoolroute. Aangezien er de komende jaren werkzaamheden aan de Burgemeester Wijnenstraat en de Schoolstraat worden uitgevoerd, kan dat mogelijk de kosten van de aanleg van een rotonde verlagen.

Slim bezuinigen: Plattelandsontwikkeling

03-08-2015

De afgelopen jaren zijn de bedragen die beschikbaar waren voor plattelelandsontwikkeling niet volledig besteed. Tevens is er een fonds kwaliteitsverbetering buitengebied waarin nog ruim € 130.000 geen bestemming heeft. Leefbaar Asten is voor het investeren in het buitengebied maar kan gezien het voorgaande instemmen met het verlagen van het budget voor plattelandsontwikkeling tot € 40.000 per jaar.

Actief burgerschap: Verfraaiing van het nieuwe centrum

03-07-2015

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft Leefbaar Asten en voorstel ingediend ter verfraaiing van het nieuwe centrum. Wij dachten hierbij aan een waterpartij op de Markt. Hiervoor kregen we de handen niet op elkaar, maar alle partijen waren het er wel over eens dat de Markt nog een impuls gebruiken kan. Wat er precies gerealiseerd gaat worden zal  in samenspraak met buurtbewoners en ondernemers in het centrum worden bepaald.  We kunnen tevreden zijn met deze afspraak.

background image