Duurzame gemeente: Mestbewerking

Leefbaar Asten heeft ingestemd met een uitbreiding van de mestbewerking van 6.000 ton naar 80.000 ton op de locatie Dijkstraat 72 (KOVEMI BV). We vinden dat we dit initiatief, dat komt vanuit de sector om iets te doen aan het mestoverschot in Asten, moeten faciliteren omdat het daarmee op een acceptabel schaalniveau blijft.  Aan de verklaring van geen bedenkingen (die we als gemeente afgeven aan de Provincie Noord-Brabant) hadden we graag nog een aantal voorwaarden verbonden zoals:
– uitbreiding van de landschappelijke inpassing met onderbegroeiïng in de strook ten oosten van de locatie;

– de vergunning voor nu en in de toekomst verlenen voor maximaal 80.000 ton;

– minimaal 75% van de te verwerken mest dient uit Asten te komen.

Uiteindelijk hebben we voor de landschappelijke inpassing een amendement ingediend maar daar was geen raadsmeerderheid voor.

Wel is afgesproken dat aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die dit inhoudelijk behandeld voor de provincie, in een brief een aanbeveling zal worden gedaan om met de ondernemer te bespreken om aan de oostzijde van het bouwblok de landschappelijke inpassing aan te vullen met lage struikbeplanting.background image