Scholenhuisvestingsplan Asten. Wat vindt Leefbaar Asten?

Voor de tweede keer is het scholenhuisvestingsplan aan de orde geweest in de commissie Burgers.  De kern van het plan is de boodschap dat er 4 scholen in Asten zijn en dat de scholen in de kerkdorpen Heusden en Ommel behouden blijven.

Wat opvalt in het rapport is dat alle basisscholen op dit moment goed onderhouden zijn. Op het oog zien de scholen er dus goed uit en daarom is het voor ouders van de betrokken scholen lastig om de noodzaak om tot verbetering te zien.  Wat mankeert aan de meeste scholen is dat ze niet meer kunnen voldoen aan de eisen om onderwijs in vele vormen aan te bieden. De scholen zijn bovendien oud en vragen veel onderhoud. In de komende jaren komt er   leegstand en dat betekent extra onderhoudskosten niet gedekt worden en daardoor moeten de beschikbare onderwijsgelden hieraan worden besteed.  Voor kwalitatief goed onderwijs zijn alle beschikbare gelden noodzakelijk. Beide schoolbesturen en de gemeente zetten in op goed onderwijs ook in de toekomst.

Uitgangspunt in het vorige verkiezingsprogramma van Leefbaar Asten was al dat in de toekomst een   kleiner aantal scholen zou moeten komen met een doorlopende leerlijn waarin kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een plek hebben.  Om dat te realiseren moeten de omvang van de basisscholen groeien naar minimaal 200 kinderen. Verminderen van het aantal scholen in Asten met als resultaat scholen met meer leerlingen vinden we daarom een goed plan.

We willen graag dat er duurzame schoolgebouwen worden neergezet.  Daarnaast is flexibel bouwen   ook van groot belang.  Het nieuwe gebouw of delen ervan kan een andere bestemming krijgen indien de leerlingenaantallen teruglopen, maar er kan ook tijdelijk in huisvesting van meer leerlingen worden voorzien. Bovendien moet er in de school ook ruimte zijn om een buurtfunctie te vervullen.

Als het plan tot uitvoering komt dat staan er tal van veranderingen te gebeuren: de school zal in de regel verder van huis staan, er zijn zorgen om verkeersveiligheid, veranderingen in onderwijsaanbod etc.  Dat is een ingrijpende verandering voor alle betrokken partijen.

Het is aan de beide schoolbesturen om straks samen met hun directies en andere geledingen (MR, GMR.) in beeld te brengen welk onderwijsvisie waar gehanteerd gaat worden en of er gekozen wordt voor meerdere scholen in een gebouw.

De gemeenteraad staat voor de keuze in te stemmen met een plan wat de schoolbesturen samen hebben opgesteld in overleg met de gemeente.  Over de volgende zaken wordt een beslissing genomen: het aantal schoolgebouwen, de locaties van de nieuwe schoolgebouwen en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de bouw van de scholen.

Met het oog op de bovenstaande beslispunten, met de input uit de eigen achterban en de insprekers zijn er nog een aantal vragen die Leefbaar Asten graag beantwoord wil zien voor de raadsvergadering:

  1. Wat is de onderbouwing van de locatie van de nieuw te bouwen scholen?
  2. Zijn er alternatieve locaties beschikbaar?
  3. Welke onderbouwing ligt er onder de berekening van de bedragen die berekend zijn voor de bouw?
  4. Welke mogelijkheden zijn er om de verkeersveiligheid te borgen bij de locatie Varendonck?

Leefbaar Asten wil dat voor alle schoollocaties geldt dat ze goed bereikbaar zijn, dat de verkeersveiligheid kan worden gegarandeerd en dat ze van voldoende omvang zijn om kinderopvang en peuterspeelzaalwerk mogelijk te maken.background image