Thema-avond jeugdzorg / cliëntenparticipatie

DSC_0062Op donderdag 6 maart jl. heeft Leefbaar Asten een derde thema-avond georganiseerd welke in het teken stond van Jeugdzorg / cliëntenparticipatie.

Net zoals de eerste twee avonden, stond deze onder leiding van Marcel Boons. De spreekster van deze avond was Petra Geerts, die na haar opleiding HBO welzijnswerk op Vreekwijk heeft gewerkt en nu coördinator van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg is.

Jeugdwet:

Doordat in de huidige jeugdwet de samenwerking ontbrak, er te veel “geschoven” wordt met kinderen en jongeren, te weinig aansluiting was met preventief jeugdbeleid en de kosten veel te hoog waren is er voor gekozen om de wet te wijzigen. De wet houdt in dat de jeugdzorg naar de gemeenten wordt verschoven (transitie) en het kabinet denkt dat hierdoor:

 1. het jeugdzorgstelsel eenvoudiger wordt. Dat maakt een snellere en effectievere inzet van ondersteuning of hulp mogelijk.
 2. De jeugdzorg kan zo beter aansluiten bij de eigen kracht en de sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders of verzorgers.
 3. Ook moet voorkomen worden dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem.

Het doel van deze transitie is dat:

gemeenten kunnen sturen op lokaal samenhangende zorg voor gezinnen en jeugdigen.

Waar hebben we het over als het om hulpverlening gaat:

DSC_0063Hulpverlening gaat uit van de kracht van de omgeving. Iedereen draagt bij aan de opvoeding van kinderen. Hierbij hoort ook corrigerend gedrag naar andere kinderen, door volwassen, leraren, verenigingsleven etc. Problemen bij kinderen kunnen hier in een vroeg stadium ontdekt worden.

Daar waar de kennis bij mensen ontbreekt op het gebied van opvoeding kunnen ze terecht bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).  Als de problemen dusdanig groot zijn, moeten mensen een beroep kunnen doen (onder begeleiding) op specialistische jeugdzorg. Er zijn verschillende vormen van jeugdzorg, zoals:

 1. Ambulante hulpverlening
 2. Jeugdbescherming
 3. Residentiele jeugdhulp
 4. Jeugdzorgpuls
 5. Pleegzorg
 6. Jeugdreclassering
 7. Jeugd GGZ

2 Cliëntparticipatie in het nieuwe stelsel

Gemeenten dienen hun organisatie volledig aan te passen aan de cliëntenparticipatie. Onderdelen hiervan zijn het oprichten van een cliëntenraad, het jaarlijks onderzoeken hoe de kwaliteit van de jeugdzorg door de burgers wordt ervaren, etc.

De verwachte effecten van deze participatie voor de cliënt zijn:

 • Worden jongeren eigenaar van hun problemen en dus van hun behandeling
 • ervaren jongeren dat zij zelf de oplossing in handen hebben voor hun problemen.
 • bepalen jongeren (samen met hun ouders) het door hen gewenste toekomstperspectief. En dus meer gemotiveerd

De verwachte effecten van participatie voor de medewerkers zijn:

 • verplaatsen medewerkers zich beter in jongeren en sluiten ze meer aan bij hun beleving.
 • laten medewerkers zich meer leiden door wat jongeren nodig hebben.
 • praten medewerkers vooral met in plaats van over jongeren.

Cliënten dienen bij dit proces beter betrokken worden, door betere informatievoorzieningen, effectieve en efficiënte ondersteuning, uitgaande van de behoefte van kind/ouders, laagdrempelige klachtenopvang, onafhankelijk vertrouwenswerk, participatie op elk niveau en het inzetten van ervaringsdeskundigen.

In het tweede gedeelte van de vergadering, werd er net zoals in de vorig thema-avonden een aantal stellingen besproken.

1. Jeugdzorg speelt niet in Asten

Jeugdzorg varieert van lichte gevallen tot grotere probleemgevallen. Het beeld kan er zijn dat er in Asten geen jeugdzorg cliënten zijn,  maar het tegendeel is waar. De aantallen zijn wel hoger als in grote steden. Echter, door het geringe aantal inwoners is een plotselinge stijging van het aantal jeugdzorgcliënten een financieel afbreukrisico. Het aantal indicaties zijn de laatste jaren afgenomen en worden steeds beperkter. De grootste uitdaging  voor de gemeente Asten is om het aantal jeugdzorg cliënten  te beperken. Dit kan gerealiseerd worden door te investeren aan de voorkant. Alhoewel de gedwongen jeugdzorg tot 18 jaar mag, kan de jeugdzorg in bepaalde gevallen tot 23 jaar geboden worden.

2. Luisteren = Genezen

Als er een klik is tussen de zorgverlener en het kind dan is dit zeker het geval. Alle organisaties binnen de maatschappij (scholen, verenigingen, etc. moeten ook luisteren Het luisteren is de eerste stap in het oplossen van het probleem. Een betere stelling zou zijn.

Als er een klik is tussen de zorgverlener en het kind, dan is dit zeker het geval. Alle organisaties binnen de maatschappij (scholen, verenigingen, etc. moeten ook luisteren Het luisteren is de eerste stap in het oplossen van het probleem. Preventief is er zeer veel te winnen. Cliënten hebben er veel behoefte aan om hun verhaal te vertellen, dan kunnen zij hun emoties laten gaan en dat is belangrijk in het proces.

Een betere stelling zou zijn.

Niet luisteren = Niet genezen.

3. Een betrokken cliënt helpt zichzelf

De meeste cliënten willen in eerste instantie niet meewerken. Daarom zullen er eerst stappen gezet moeten worden en dan is het zeker mogelijk. Als een cliënt betrokken is bij zijn eigen hulp is dat een stap in de goede richting, ze zijn dan beter gemotiveerd om hun problemen aan te pakken.

4. Dialoog moet, inspraak alleen waar het kan

Inspraak mag, maar er moeten wel kaders zijn. Hulpverleners hebben moeite om de grenzen van de kaders te bepalen. Hoe moeilijk de situatie ook is, een bepaalde vorm van inspraak moet er altijd zijn. Het gaat erom dat de hulp op maat is. Als hulpverlener moet je de cliënt volgen en hem dat aanbieden wat hij op dat moment aankan. Hoe klein de oplossing ook is, elke stap telt, daarbij moet de cliënt het gevoel hebben er zelf inspraak in te hebben. Pas als hij er zelf achter staat is hij gemotiveerd om zijn problemen aan te pakken.

Leefbaar Asten heeft de organisatie van deze 3 thema-avonden als zeer zinvol ervaren en zal hier ook in de toekomst mee door blijven gaan.background image