Verslag commissie Algemene Zaken & Control 16 oktober 2014

Afgelopen donderdag zijn Math en ik deelgenomen aan de commissievergadering Algemene Zaken & Control. De agenda, was met 15 agendapunten, een van de meest uitgebreide van afgelopen jaren.

3. Ingekomen stukken:

Brief Radio Siris: Wij hebben aangegeven dat we achter de financiële injectie staan die is gegeven door de gemeenten Someren en Asten.Wij vinden het belangrijk dat de vinger aan de pols wordt gehouden. Bij een werkbezoek aan Siris begin dit jaar werd ons duidelijk dat de huurkosten een substantieel bedrag is in hun exploitatie en dat dit o.i. aandacht verdient.

4. Tussentijdse rapportage najaar 2014

In 1e termijn hebben wij aangegeven, dat het ons verbaast, dat het project burgerparticipatie bij onderhoud openbare ruimte tussentijds is beëindigd en niet verder wordt uitgebreid. Alhoewel er een structurele bezuiniging is gerealiseerd van € 5000,00 verbaast het ons dat dit project niet geëvalueerd wordt.

Een van de voorwaarde voor Leefbaar Asten, bij het instemmen van reclamebelasting voor het centrummanagement was, dat het centrummanagement “zelf bedruipend” zou moeten zijn. Het verbaasde ons dan ook dat er nu een bedrag uit de dekking centrumvisie onttrokken is t.w.v.  € 5.600,00 t.b.v. een haalbaarheidsonderzoek feestverlichting.

Wethouder van Bussel heeft ons medegedeeld dat er een schriftelijke reactie gaat komen m.b.t. het project burgerparticipatie bij onderhoud openbare ruimte.

In 2e termijn hebben wij aangegeven dat wij ook graag een onderbouwing zouden willen ontvangen hoe het bedrag van € 5.600,00 t.b.v. het haalbaarheidsonderzoek feestverlichting is onderbouwd en dat wij dit onderwerp verder in onze achterban zullen bespreken.

7. Treasury en Liquiditeitsplanning 2014-2017

Wij hebben aangegeven dat wij akkoord kunnen gaan met dit agendapunt, wel hebben wij de vraag gesteld of er nog horizontaal wordt geleend.

Wethouder van Bussel heeft aangegeven dat er wel enkel pogingen zijn ondernemen om geld onder te brengen bij ander gemeentes, maar deze pogingen zijn niet succesvol geweest. Hij heeft hier ook geen hoge verwachtingen van dat dit wel gaat lukken.

9. 2e wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Leefbaar Asten kan instemmen met het niet indienen van een zienswijze op deze 2e wijziging Begroting 2014 voortvloeiende uit de extra kosten ten behoeve van het opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen met een rol in de crisisbeheersing. Mede gezien het feit dat het hier om een relatief laag, alhoewel structureel bedrag van € 675,00 voor de gemeente Asten betreft en het een begroting van een Gemeenschappelijke Regeling betreft, vinden wij en de wetgever het belangrijk dat dit onderwerp in de commissie wordt behandeld. In het recente verleden hebben wij ook al eens onderwerpen in deze commissie behandeld, waar wij een besluit moesten nemen over een relatief laag bedrag. Men kan zich afvragen, wanneer het geen wettelijke verplichting is, of de kosten van het voorbereiden van het desbetreffende onderwerp niet in relatie staan tot de kosten waarover een besluit kan worden en het misschien daardoor beter is om de kosten te delegeren. Het kan uiteraard zijn dat dit al binnen de procedures geborgd is.

Alhoewel de burgemeester begrip heeft voor onze zienswijze, heeft hij toch een bedenking m.b.t. ons voorstel en dat is dat als we dit in gang zouden zetten er altijd partijen achteraf zullen zeggen dat ze toch graag iets over dit onderwerp hadden willen zeggen.

10. Prioriteiten kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Leefbaar Asten kan zich vinden in de prioriteiten die in deze kadernota zijn opgenomen en m.n. de onderwerpen woninginbraken en georganiseerde (ondermijnende georganiseerde criminaliteit omdat we hier de laatste jaren een toename zien. Omdat o.i. de volgorde van de prioriteiten random is, kan de genummerde lijst beter gewijzigd worden in opsommingstekens. Dit om misverstanden te voorkomen.

12. Herziening regionaal risicoprofiel 2015

De voor onze gemeente geldende risico’s zijn voldoende opgenomen. Vorig jaar hebben wij het risico m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A67 en in onze kom onder de aandacht gebracht. Dit is goed ondergebracht in dit document.

13. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)

In de commissie is regelmatig overleg geweest over de herziene begroting 2014 van het MRE. De gemeente Asten heeft hierbij regelmatig gevraagd wat de over te dragen taken de gemeente Asten daadwerkelijk zouden gaan kosten. De burgemeester heeft aangegeven dat het ook voor de gemeente Asten niet eenvoudig is om hier een uitspraak over te doen, gezien het feit dat wij ook nog niet exact weten wat deze taken gaan inhouden. Van het beschikbare bedrag per persoon is een gedeelte bekend, maar de doelstellingen van het resterende bedrag dient nog ingevuld te worden. Positief is dat er vorig jaar meer personeel (5) bij andere instanties zijn ondergebracht dan verwacht.

14. Rondvraag

  1. Wij hebben gevraagd of de gemeente Asten ook lering heeft getrokken uit de casus Haaksbergen.
  2. Tijdens een commissievergadering heeft ons raadslid een misstand aan de Laarbroek/Ommelsbroek aan de orde gebracht. Hij kreeg hierbij te horen dat hij deze misstand via de officiële weg diende te melden. Vervolgens heeft hij dit via de website van de gemeente Asten gemeld, waarbij hij vervolgens de mededeling kreeg dat zijn casus niet in behandeling zou worden genomen omdat hij geen betrokken partij zou zijn. Deze gang van zaken bevreemd ons ten zeerste omdat dit burgers niet uitnodigt om misstanden aan de orde te brengen en zelfs demotiveert.

M.b.t. de casus Haaksbergen zijn de verantwoordelijke ambtenaren een dag na het incident persoonlijk naar het kantoor van de burgemeester gegaan om te mededelen dat Asten zulke evenementen niet organiseert. De burgemeester gaf aan dat hij de verantwoordelijke ambtenaren gemandateerd heeft, maar dat deze goed weten hoe de burgemeester hierin staat.

Er wordt met enige regelmaat een appél gedaan op burgers om zaken te melden die spelen in de onmiddellijke omgeving. Deze signalerende functie kan waardevolle informatie opleveren waarmee al dan niet iets mee wordt gedaan. Als formele reactie schriftelijk mededelen dat je niet direct belanghebbende bent werkt dit tegen en stimuleert burgers zeker niet om dit een volgende keer te doen.. Wij begrijpen wel dat wanneer het een geval betreft dat niet geprioriteerd is er budget voor vrij gemaakt dient te worden. De voorzitter van de vergadering heeft tot besluit aangegeven dat de procedure binnen het presidium nog eens kritisch besproken dient te worden.

 

 background image