Verslag commissie AZ & C 4 september 2014

Afgelopen donderdag stond de eerste vergadering AZ & C op de agenda na het zomerreces. Omdat Math van een welverdiende vakantie aan het genieten is, heeft Maarten hem vervangen.

4. Presentatie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Eindhoven

In mei stond de Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 ODZOB op de agenda. In deze vergadering werd aangegeven dat de heer Noppen, directeur van de ODZOB, onze commissie graag zou willen informeren over de status van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Omdat alle partijen zeer sceptisch staan tegenover deze organisatie  die verantwoordelijk is voor de VTH  taken(Vergunningen, toezicht en handhaving), werd hier dankbaar gebruik van gemaakt. Alhoewel de heer Noppen een goed verhaal had, heeft hij de aanwezigen niet over de lijn kunnen trekken. Dit kan enkel, wanneer de kosten van deze diensten op hetzelfde niveau of minder zijn, dan voor de oprichting van de ODZOB.

5. Voorstel programma-indeling Begroting 2015

In verband met de 3 decentralisatie in het sociale domein is het noodzakelijk om voor de inzichtelijkheid en transparantie van de programmabegroting om een aantal bestaande onderwerpen onder een nieuwe categorie te scharen. Het ambtelijk apparaat heeft ook de gelegenheid genomen om een volledig nieuwe programma-indeling te creëren gebaseerd op de intentie van de programma’s, financiële omvang en het bij elkaar brengen van soort gelijke onderwerpen. Derhalve ontstaat de volgende indeling.

Programma 1: Bestuur en dienstverlening
Programma 2: Sociaal domein (Meedoen)
Programma 3: Veilig en schoon
Programma 4: Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Programma 5: Financiën

Overig:

  • Aan de paragrafen (“dwarsdoorsnede”) toevoegen: paragraaf Sociaal deelfonds
  • Aan de verbonden partijen toevoegen: Regionale uitvoeringsorganisatie sociaal domein

Wij hebben het volgende ingebracht:

Gezien de ontwikkelingen in het sociale domein begrijpen wij de noodzaak om de programma-begroting inzichtelijker te maken en transparanter te maken. Zoals bij de risico’s terecht staat omschreven, moet het mogelijk blijven om de resultaten met  het huidige programma te vergelijken. Wel hebben wij nog de volgende kanttekeningen. nl.

  1. Het valt ons op dat er weinig consistentie in de titels van de programma’s is. Dit omdat de titels de ene keer een formeel en de andere keren een informeel karakter hebben
  2. De tekst meedoen die tussen haakjes staat achter Sociaal Domein voegt niets toe en mag wat ons betreft weggelaten worden.
  3. De volgorde van Wonen, infrastructuur en ontwikkeling zouden wij graag gewijzigd zien in Ontwikkelen, Infrastructuur en Wonen,  omdat deze volgorde logischer is.

Helaas hebben de andere partijen zich niet bij ons aangesloten, ook niet nadat wij bij agendapunt 2 voorgesteld Meedoen te laten vervallen of de haakjes (zwaktebod) en er Sociaal Domein en Meedoen van maken. Verder hebben wij geen bedenkingen bij dit onderwerp.

Omdat de PGA/PvdA dit verhaal nogmaals met haar achterban wilde bespreken, gaat dit onderwerp als B-stuk naar de komende raadsvergadering

8. Stukken ter kennisneming aan de commissie

I.v.m. het feit dat burgemeester Vos niet voor 9 uur aanwezig kon zijn, was er bij aanvang van de vergadering om agendapunt 3 gezamenlijk met dit onderwerp te behandelen. Wij hebben hierbij kennisgenomen van de ingekomen brief van het Korps vrijwillige brandweer: Zorgen rondom Toekomstvisie Brandweerzorg en in de besluitenlijst van 26 augustus jl. was vermeld dat het college onze commissie actief hierover zou gaan informeren. Wij hebben onze zorgen ook geuit en gevraagd of de commissie vandaag al geïnformeerd zou gaan worden, wat inderdaad het geval was. Het college heeft kennisgenomen van de brief en de burgemeester gaat terug naar de veiligheidsregio met de vraagstelling wat er daadwerkelijk nodig zal zijn om een goede brandweerzorg in Asten te kunnen garanderen.  De Zorgen van de het korps deelt hij momenteel nog niet, maar dit heeft zeker zijn aandacht.  Wij hebben aangegeven dat het korps deze brief niet voor niets schrijft en dat er onrust is welke uit de lucht moet. Deze maand zal de burgemeester contact met het korps opnemen om dit verder te bespreken. De problematiek van het vrijwilligerskorps vinden wij ook zeer belangrijk en zullen binnenkort een afspraak met hun maken om de problemen in kaart te brengen.

 


Wat is actueel


background image