Verslag commissie RUIMTE 14 september 2014

John, Rudi en Maarten hebben Leefbaar Asten vertegenwoordigd en het volgende ingebracht.

Naar aanleiding van een brief van bewoners aan de Smientweg heeft Leefbaar Asten aan de commissie voorgesteld om deze kwestie in handen van het B&W te stellen ter voorbereiding met de opdracht dat ze met een voorstel komen waarin is opgenomen dat recreatief medegebruik in het buitengebied bij een woonbestemming mogelijk is zoals bij andere gemeenten in de regio en door de provincie wordt gestimuleerd en te komen met een aanzet tot een zonering van het buitengebied, zodat dit niet hoeft te wachten tot de volgende actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. Een meerderheid stemde in met het geven van deze opdracht aan het college.

Leefbaar Asten heeft ingestemd met de voorstellen Beheer- en beleidsplan Wegen 2014-2022, Verordening Ondergrondse Infrastructuur Asten 2014 en Omgevingsvergunning melkrundveehouderij Broekstraat 2a. Bij het Beheer- en beleidsplan Wegen hebben wij nog aangegeven dat wij geluidsreducerend asfalt als een randvoorwaarde zien bij de reconstructie Schoolstraat/Heerbaan/Beatrixlaan.

Bij de Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap hebben wij aangegeven dat we het prima vinden om te beoordelen wat de impact van een ontwikkeling is op de omgeving en aan de hand daarvan te bepalen wat de tegenprestatie moet zijn.

Bij het  Ontwerp bestemmingsplan Florapark hebben wij ingebracht dat we kennis hebben genomen van de opmerkingen van de buurtbewoners. De brief gestuurd naar de buurtbewoners door het college geeft een duidelijke uitleg hoe bepaalde keuzes tot stand zijn gekomen. Wij sluiten ons inhoudelijk dan ook aan bij het voorstel van het college. Verder zijn we blij dat voor de kavels met een bouwhoogte van 8 meter overeenkomstig ons voorstel geen ontheffingsmogelijkheid bestaat. Zo hebben de bewoners bij de Stegen in ieder geval zekerheid dat de hoogte daar ook echt niet meer wordt als de aangegeven 8 meter.

Tenslotte is aangegeven dat we de noodzaak zien tot het realiseren van een nieuw bedrijventerrein. Er zijn echter ook veel locaties waar leegstand is. Wat ons betreft komt er dus na het Florapark geen nieuwe locatie meer. Er zal dan optimaal moeten worden ingezet op hergebruik van leegstaande gebouwen.background image