Verslag commissie RUIMTE 2 september 2014

De eerste vergadering van de commissie RUIMTE heeft inmiddels plaatsgevonden. In verband met andere verplichtingen konden Rudi en John niet aanwezig zijn en vertegenwoordigde Maarten alleen Leefbaar Asten.

4. Fietsvoorziening Meijelseweg

Allereerst was er een goede presentatie van ambtenaar Paul Smeets waarbij ook vragen konden worden gesteld. Het was prettig dat we de presentatie vooraf al hadden ontvangen.

Tijdens de commissievergadering zijn er een aantal van onze vragen beantwoord, maar er blijft over dat we voor de raadsvergadering beantwoord willen zien wat de gemaakte kosten tot op heden zijn, uitgesplitst naar interne en externe kosten.

We hebben aangegeven dat het een flinke tegenvaller is dat er 3 ton extra nodig is, maar we gaan instemmen met het verlenen van het extra krediet omdat we verkeersveiligheid van groot belang vinden.

We hebben voorgesteld om aan het verlenen van extra krediet te koppelen dat na de aanbesteding een tussenbalans wordt opgemaakt om te zien of het krediet naar beneden kan worden bijgesteld en de vrijkomende gelden kunnen worden overgeheveld naar de algemene middelen.

Tenslotte heeft Leefbaar Asten een beroep gedaan op bewoners van de Meijelseweg om op basis van een gepast aanbod van de gemeente de van hen benodigde grond te verkopen om hier zo snel mogelijk een veilige verbinding voor fietsers te krijgen.

N.B.: een tweetal partijen kwamen met het voorstel om de aanleg maar een paar jaar uit te stellen tot de gemeente er financieel wat beter voor staat. We hebben aangegeven dat de consequentie zou zijn dat geen 5 ton subsidie van het SRE krijgen en dat kunnen we niet uitleggen aan inwoners van Asten.

5. Voorontwerpbestemmingsplan Camping de Peel

Als voorbereiding van dit agendapunt zijn John en Maarten op bezoek geweest op camping De Peel bij de familie Beijers, waar ze een toelichting kregen op de plannen om de camping qua oppervlakte te vergroten met een gelijkblijvend aantal kampeerplaatsen.

Naar onze mening is het initiatief een kwaliteitsverbetering voor het gebied. Het is voor zowel de gemeente als voor familie Beijers een win – win situatie.
Door uitbreiding van de camping heeft de familie Beijers de mogelijkheid om een kwalitatief betere camping te exploiteren. We zijn ook zeer tevreden met de landschappelijke inpassing en de aanleg van natuur op een locatie buiten de camping.

Gezien het voorgaande zijn we positief over het voorliggende voorontwerpbestemminsplan.background image