Verslag van de commissie AZ & C 12 juni 2014

Afgelopen donderdag 12 juni stond de laatste commissievergadering AZ & C op het programma voor het zomerreces. I.v.m. verplichtingen elders was Math tijdens deze vergadering verhinderd.

Zoals gewoonlijk in juni, stonden er een tweetal vaste punten op de agenda zoals de jaarstukken 2013 en de Tussentijdse rapportage voorjaar 2014.

4. Jaarstukken 2013.

Voorafgaande aan de behandeling hebben wij presentatie en een toelichting op het verslag bevindingen van onze accountant Ernst & Young mogen ontvangen. Over de bevindingen hebben wij een vraag gesteld naar de solvabiliteitspositie van de gemeente Asten welke in 2013 76,5% was. Wij hebben gevraagd bij welk percentage de accountant de gemeente Asten niet langer “solvabel” zou vinden. De accountant gaf aan dat dit niet eenvoudig in een percentage is uit te drukken omdat er ook meerder factoren van belang zijn. Wel gaf hij aan dat het landelijke percentage op 33% lag.

In het voortraject hebben wij een aantal vragen op de technische informatieavond gesteld en aan de verantwoordelijke ambtenaren, welke tot tevredenheid zijn beantwoord. We zijn tevreden over het gerealiseerde resultaat van 2013, alhoewel dit voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele meevaller. Ook het feit dat Ernst & Young het voornemen heeft  om een goedkeurende controleverklaring af te geven, draagt hieraan bij.

O.i. wordt er terecht gekozen voor het overhevelen van budgetten in het sociale domein. Gezien de financiële onzekerheden m.b.t. deze onderwerpen doen we er verstandig aan, om hiervoor een reserve te creëren. Wel maken wij ons zorgen over Sporthal De Schop. Doordat er vorig jaar problemen met de klimaatvoorziening zijn geweest en de luchtkanalen vergroot moesten worden, welke uit de reguliere onderhoudsvoorziening betaald is, is de bodem in zicht en moet deze aangevuld worden. We hebben inmiddels te horen gekregen dat er nog steeds onderzocht wordt of de kosten verhaald kunnen worden op derden. Het niet kunnen verhalen van deze kosten zouden wij onacceptabel vinden omdat dit zeer moeilijk is om uit te leggen aan de inwoners van Asten. Wij vinden de voorziening de Schop zeer belangrijk en gaan hiermee akkoord onder het voorbehoud dat wij ons zeer kritisch zullen opstellen bij toekomstige problemen.

Wethouder van Bussel heeft aangegeven dat hij persoonlijk verwacht dat het zeer moeilijk zal gaan worden om het derden verantwoordelijk te stellen voor deze kosten. De rechter kijkt anders naar gemeentes als naar een particuliere partij. Daarnaast heeft de aannemer al kosteloos een aantal reparaties uitgevoerd en is er zelfs een rekening niet betaald.

5. Tussentijdse rapportage voorjaar 2014.

Wij maken ons zorgen over het feit dat de besparing op het huisvesting basisonderwijs niet gerealiseerd wordt vanaf 1 januari 2015 maar vanaf 2016 . Dit leidt weer tot andere taakstellingen die gerealiseerd dienen te worden in 2015. Wij zouden het college dan ook willen vragen hier de hoogste prioriteit aan te geven, zodat er ook al een gedeelte van de taakstelling toch in 2015 wordt gerealiseerd

Wethouder van Bussel heeft aangegeven dat hier verder op in zal worden gegaan in de voorjaarsnota.

6. 1e Wijziging begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en meerjarenplanning 2016-2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

1e termijn:

Vorige vergadering hebben wij de opmerking gemaakt dat de afsluiting van brieven, naar officiële instanties o.i. te informeel is. Wij constateren dit ook in de conceptbrief, waar zelfs een taalfout in staat, ik citeer:

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact om mevrouw H. van de Mortel op. Zij is te bereiken op maandag 8.30 – 17.00 uur, dinsdag  en woensdag 08.30 – 12.30 uur etc, etc,…..

Wij zouden graag het standpunt van de andere partijen horen wat zij vinden van een te informele afsluiting van onze brieven aan verbonden partijen.

PGA/PVDA,VVD waren het eens met onze zienswijze, AB en CDA hadden geen bezwaar tegen de huidige huisstijl, en D66/Hart voor Asten was onpartijdig. Omdat hier geen meerderheid was zijn we hier niet op ingegaan.

Burgemeester Vos gaf aan dat de brief naar zijn informatie nog niet verstuurd was.

In het raadsvoorstel stond het volgende: indienen. De mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 1 wijziging begroting 2014 dient voor 1 juni a.s. bij het Algemeen Bestuur te zijn ontvangen. Een zienswijze op de begroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 dient voor 20 juni a.s. te zijn ontvangen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.  Omdat de conceptbrief als onderwerp 1e  wijziging begroting 2014 VRBZO, ontwerpbegroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 VRBZO heeft dit bij meerdere partijen, inclusief ons dat er één brief verstuurd is, waarop een zienswijze op alle onderwerpen is gegeven.

Tevens gaf Burgemeester Vos aan dat hij in het AB van de veiligheidsregio gepleit heeft voor het behouden van de 0-indexering, conform de kerntakendiscussie. Hij heeft hier steun voor mogen ontvangen van de gemeenten Eindhoven en Helmond. Omdat dit een voorstel is dat afwijkt van de te behandelen raadstukken, waarin wordt uitgegaan van een loonindexering van 1,53% heeft de burgemeester de aanwezigen gevraagd om alsnog een zienswijze te mogen indienen welke gebaseerd is op de 0-indexering.

2e termijn:

Ik heb de burgemeester alsnog gevraagd of hij zeker wist of de brief van 1 juni niet verstuurd is. Hij heeft aangeven dat dit gecontroleerd diende te worden.

Tot mijn verassing vroeg de voorzitter aan de burgemeester dat er nog steeds een vraag openstond m.b.t. de huisstijl. De burgemeester gaf aan dat hij deze ook informeel vond en deze in het college zou gaan bespreken. Hierop hebben wij geanticipeerd door te verzoeken dit op de lijst van toezeggingen te krijgen.

Vervolgens zijn alle partijen akkoord gegaan met het feit dat er alsnog een zienswijze zal worden verstuurd en dat dit raadsvoorstel worden herschreven. Wel hebben wij aangegeven, dat dit onderwerp zeker geen schoonheidsprijs verdiende.

7. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen.

De burgemeester heeft een toelichting gegeven over mogelijke wijzigingen bij de brandweer. Momenteel worden er een drietal opties onderzocht A,B en C. Hier heeft optie B de grootste kans van slagen. Een mogelijke besparing die hier aan de orde zal zijn is, het reduceren van het aantal tankspuitauto’s, welke de brandweer van Asten een tweetal heeft. Dit leidt uiteraard tot een besparing.

Wij hebben gevraagd of er al iets meer bekend is over de eventueel te verkrijgen huursom voor onze kazerne. De burgemeester gaf aan dat het voor hem heel eenvoudig is, nl. wat hebben we opgenomen in onze begroting als kosten voor de kazerne dit kostenneutraal doorzetten naar de veiligheidsregio, maar het is toch complexer dan gedacht en het zal langer duren.background image