Verslag van de commissie AZ & C 15 mei 2014

Afgelopen donderdag hebben Math en ik deelgenomen aan de 1e commissievergadering AZ & C van de nieuwe raadsperiode. We hebben hierin de volgende onderwerpen ingebracht.

1.       Agenda

Omdat er een relatie bestond tussen het ingekomen stuk 3C Brief d.d. 5 maart 2014, SRE te Eindhoven: Herziene begroting 2014, uitgangspunten gemeenschappelijke regeling en spelregelkader vastgesteld en het agendapunt 5 Ontwerp-Programmabegroting 2015 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven hebben wij het verzoek ingediend, of het mogelijk was om deze agendapunten gelijktijdig te behandelen.

4.       Organisatieontwikkeling, formatiebeleid en samenwerking

Wil Verberkt gemeentesecretaris heeft een interessante presentatie gegeven over het personeelsbestand van de gemeente Asten. Het personeel is tevreden, minder ziek dan gemiddeld en ook het aantal medewerkers ligt onder het landelijke gemiddelde. De enige manier om te besparen op personeelskosten, is efficiënter te werken, het bijstellen van ons ambitieniveau of het schrappen van taken.

5.       Ontwerp-Programmabegroting 2015 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

In de commissievergadering AZ & C van januari jl. zijn wij akkoord gegaan met de zienswijze op herzien begroting 2014. In de zienswijze die in de raadsvergadering van februari is vastgesteld werden exact dezelfde vragen aan het SRE gevraagd waarover wij in dit agendapunt een besluit moesten nemen. In het ingekomen stuk bij agendapunt 3C Brief d.d. 5 maart 2014, SRE te Eindhoven: Herziene begroting 2014, uitgangspunten gemeenschappelijke regeling en spelregelkader vastgesteld heeft het SRE hierop geantwoord. Wij hebben aangegeven dat wij graag het standpunt van het college hadden vernomen m.b.t. deze vragen en graag een passage in de brief opgenomen welk hieraan refereerde. Dit om de voorkomen dat we continue dezelfde vragen aan het SRE gaan stellen en om niet in herhaling te vallen. Hiervoor hebben we niet voldoende steun van de overige partijen gekregen, maar wel de toezegging van wethouder van Bussel dat er nu wel antwoorden komen, welke ons een beter inzicht gaan geven in de financiële consequenties voor de gemeente Asten.

Omdat alle aanwezigen het erover eens waren dat die er momenteel niet zijn, zal het agendastuk als A-stuk bij de volgende raadsvergadering worden geagendeerd.

 6.       Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 ODZOB

Wij hebben aangegeven dat wij content zijn met het voorzichtige positieve resultaat van de ODZOB. Er is nog een lange weg te gaan, want de risico’s zijn nog steeds ontzettend groot. Los van de in het raadsbesluit genoemde risico’s die in het hebben we aangegeven dat het ontbreken van weerstandsvermogen er ook een is. We hebben hierbij wel de kanttekening geplaatst dat deze organisatie nog in opbouw is en derhalve nog niet voldoende mogelijkheden heeft gehad om dit op te bouwen, maar dit dient wel als een van hun speerpunten te zijn.

Verder hebben wij nog een tweetal wijzigingen m.b.t. de brief.

  1. De passage “roept de ODZOB op om de kosten die worden opgeroepen door de latende partij (vakantiedagen garantielonen) zoveel mogelijk te verhalen op deze latende partij.”

Wij zouden “zoveel mogelijk” verwijderd willen zien in deze brief, omdat dit de ODZOB te veel mogelijkheden biedt om hieraan niet te voldoen.

  1. De passage “Neem gerust contact op  Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact …….

Deze vinden wij te informeel voor zo’n formele brief en zouden wij gewijzigd willen zien in:

Meer informatie
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Strijbosch. Zij is te bereiken
op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur via het algemeen telefoonnummer (0493) 671212.

7.       Ontwikkelingen Veiligheid Peelland

Omdat Asten heeft gekozen voor het samenwerken in netwerken, komt dit goed tot zijn recht in dit document. We kiezen voor samenwerking in de regio (Basisteam Peelland), maar ook voor samenwerking in sommige gevallen met Someren. (gebied van veiligheid). Om de processen goed op elkaar aan te sluiten is het dan ook belangrijk om de prioriteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij vinden wij het, zoals het bij alle samenwerkingsverbanden het geval is dat de lokale kleur gehandhaafd blijft. Het mag er niet toe leiden dat de lokale prioriteiten onvoldoende aandacht krijgen, dus we zullen de resultaten zo goed mogelijk blijven monitoren. Wel kunnen wij ons aansluiten bij de gekozen prioriteiten en met name de woninginbraken. In 2011 hebben wij reeds onze zorgen uitgesproken over de toename van het aantal woninginbraken. Destijds werd het nog als een incident beschouwd. Na een kleine afname in 2012, zien we wederom dat het aantal inbraken in 2013 weer op het niveau van 2011 ligt, dus kunnen we over een structureel probleem praten.

Vervolgens hebben wij nog een redactionele opmerking gegeven, nl.:

  • actie 1.1.4 de wijkraden worden nog genoemd . Het lijkt ons verstandig dat dit gewijzigd wordt.

Tot slot hebben wij geïnformeerd naar de overlast van jongeren bij appartementencomplex de Parkveste.

Hier is ons medegedeeld dat er overleg met de jongeren en de bewoners is over de overlast en de hangjongeren worden besproken in het zogenoemde JIP overleg. Bij de Parkveste vinden geen criminele activiteiten plaats.

 

 background image