Voorjaarsnota juli 2014

Beste leden van de raad, college van B&W, luisteraars van Siris en bezoekers van deze raadsvergadering.

Allereerst willen we een compliment maken aan alle medewerkers op ons gemeentehuis. In samenspraak met het college zijn zij met een aantal bezuinigingsvoorstellen gekomen die voor Leefbaar Asten acceptabel zijn. Dit betekent dat de enorme opgave om 9 ton te bezuinigen gehaald kan worden. Wij gaan akkoord met de doelstelling van een sluitende begroting  2015 met perspectief op een sluitende meerjarenbegroting 2016-2018.  Natuurlijk hebben we ook wel een paar kanttekeningen, daar komen we later nog op terug.

Voor Leefbaar Asten zijn er een drietal zaken heel actueel. In dit betoog willen we hier verder op ingaan.

1. Veranderingen in het Sociaal Domein, let op de gevolgen van het beleid voor onze burgers

Momenteel worden er veel beleidsplannen geschreven om alle veranderingen in het sociale domein in goede banen te leiden. Denk daarbij aan de veranderingen in de WMO, jeugdzorg en de sociale  werkvoorzieningen. We verdiepen ons zo goed mogelijk in die plannen, maar de zaken zijn erg complex. Bij het beoordelen van de plannen letten we vooral op wat de gevolgen zijn  voor onze burgers.  Daarbij vinden we de privacy belangrijk en de garantie dat er professionele ondersteuning mogelijk is als de rek er uit is bij de cliënt, de mantelzorger of de vrijwillige ondersteuner.

Nu de beleidsplannen meer vorm gaan krijgen vinden we het belangrijk dat onze burgers geraadpleegd gaan worden.  Dat gebeurt al via onze platforms, maar we denken dat hier meer initiatieven moeten worden genomen. Belangenorganisaties als Mezzo en Zorgbelang willen hierin ondersteunen. Wij vragen aan het college om met deze organisaties in gesprek te gaan over hun mogelijkheden.

We hebben gemerkt tijdens het eerste mantelzorgcafé in Asten, dat met name ouders zich zorgen maken over de continuïteit in begeleiding en zorg die hun kind op dit moment heeft.  Wij vragen het college deze groep specifiek te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen.

We zijn in ieder geval blij dat er door het college een extra financiële buffer in de vorm van een egalisatiefonds is voorgesteld, zodat we hieruit kunnen putten indien er extra kosten gemaakt dienen te worden om alle geïndiceerde ondersteuning te kunnen betalen.

Waar we ons zorgen over maken zijn de alleenstaanden en gezinnen waarvan het inkomen net boven het minimumloon uitkomt. Voor hen zijn er geen tegemoetkomingen in de vorm van bijvoorbeeld extra bijstand, of een tegemoetkoming in ziektekosten. Wij vragen het college om te monitoren of door alle bezuinigingsmaatregelen het vrij besteedbare loon van deze groep niet te ver onder het minimumloon dreigt te komen.

2. Milieu, ook energiecoöperatie in Asten

 We vroegen vorig jaar extra aandacht voor het milieu en zien dat er zaken zijn opgepakt. Dat gebeurt op verschillende fronten: het Provinciaal Beleid is gewijzigd, waardoor we de mogelijkheid hebben ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, een gezondheidsonderzoek en een maatschappelijke discussie in Asten Heusden zijn opgepakt. We blijven dit kritisch volgen en zijn benieuwd naar de uitkomsten.

Leefbaar Asten heeft de afgelopen tijd contact gehad met energiecoöperaties in Someren en Deurne en wij onderzoeken of dergelijke initiatieven ook in Asten haalbaar zijn.  Wij denken dat de tijd er rijp voor is om ook in Asten hiermee aan de slag te gaan. Leefbaar Asten is voorstander van groene energie en we zullen in het najaar een bijeenkomst organiseren in samenspraak met geïnteresseerde burgers en bedrijven om zo deze ontwikkeling in Asten te stimuleren.

3. Meer handhaving in de huiskamer van Asten

 Net als alle Astenaren komen wij geregeld in het centrum van ons dorp. Met de nieuwe inrichting van onze markt, onze huiskamer, is er een kwalitatieve verbeterslag gemaakt. En ook veel Astenaren vinden dit. Evident hierbij is dat iedereen moet weten welke regels er gehanteerd worden in het centrum en dat de gemeente deze regels  duidelijk aangeeft.

We storen ons dan ook erg aan het feit dat er ten aanzien van parkeren en de rijrichting onduidelijkheden zijn. Ook bereiken ons signalen over onveilige situaties als gevolg van het laden en lossen. Wij vragen het college dit scherp te monitoren en daar waar nodig streng te handhaven.

 Bezuinigingen

 We kunnen instemmen met de meeste bezuinigingsvoorstellen. Enkele zaken willen we hieronder toelichten.

 De ontwikkeling van een participatiemaatschappij in Asten.

De afgelopen jaren heeft de gemeente hierop ingezet. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van het snoeien van hagen door burgers, maar ook het faciliteren van cursussen voor vrijwilligers.

We vinden dat vrijwilligers in Asten goed werk doen en we weten ook dat we de vrijwilligers in de toekomst keihard nodig hebben. Een van de taken van de gemeente is het stimuleren  van samenwerkingsverbanden  tussen mensen en tussen verenigingen onderling  en er ligt ook een taak om vrijwilligers te waarderen.

We zijn dan ook terughoudend m.b.t. bezuinigingen die het vrijwilligerswerk zouden kunnen ontmoedigen.  Wij vragen het college hier zorgvuldig mee om te gaan.

VVV.

In de plannen zien we dat de VVV mogelijk een plek in het museum krijgt, dit om een bezuiniging te realiseren. We willen graag een plek voor de VVV in het centrum behouden.

We denken dat de bezuiniging op de huisvesting ook op een andere wijze te realiseren zijn: zoals samenwerking zoeken met andere organisaties en een goedkopere, kleinere plek.

Geen reclame aan de lichtmasten.

In het verleden hebben we hier ons altijd voor hard gemaakt. Ook nu blijven we op dit standpunt, mede gezien het feit dat dit tegenstrijdig zou zijn met ons eigen reclamebeleid.

Vormbomen rooien, liever niet

Wij hebben in eerdere jaren aangegeven dat we voor behoud van vormbomen zijn en we blijven hier heel terughoudend in. Deze bomen vertegenwoordiging een kapitaal en het rooien daarvan zien wij als kapitaalsvernietiging. Wat ons betreft blijven de huidige vormbomen in stand, zeker op markante plaatsen in ons dorp zoals de bomen bij sporthal de Schop en Het Eeuwig Levenplein. Wel vinden wij dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met het aanplanten van nieuwe vormbomen, of bomen die als vormboom worden onderhouden. Wordt er uiteindelijk gekozen voor het rooien van vormbomen dan zie we de keuze graag voorgelegd aan de commissie RUIMTE.

Afschaffen budget Rekenkamer.

We vinden dat er te allen tijde ruimte en geld moet zijn om een onderzoek uit te kunnen laten voeren, indien de raad dit wenst. Dit zeker gezien de vele nieuwe regels en verordeningen die we de komende jaren gaan vaststellen. We kunnen instemmen met het schrappen van een structureel bedrag hiervoor. Op het moment dat de raad een rekenkameronderzoek wil laten uitvoeren, moeten de kosten hiervoor uit de post eenmalige bestedingen gehaald worden.

Verlagen budget verkeerswerkgroep.

Wij vragen het college om samen met de werkgroep tot een bezuinigingsvoorstel te komen. Dit zeker ook in relatie met het voorstel om mensgericht verkeersbeleid af te schaffen, waar het o.a.  gaat om vroege voorlichting bij kinderen en uiteindelijk het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Klinkerwegen omvormen naar asfalt.

Als we kijken welke bedrag we hiermee kunnen bezuinigen, dan vinden we dat geen tijd en geld moet worden gestoken om deze verandering door te voeren.

Schrappen bezuiniging Huisvesting basisscholen.

Wij hebben inmiddels begrepen dat de bezuiniging lastig te realiseren is.

Toch blijven we onverminderd vasthouden aan ons streven naar minder scholen, waaronder 3 brede scholen in Asten dorp. Wij zien dit nog steeds als een doel voor de komende jaren. De koppen in de krant bewijzen dagelijks dat basisscholen minder leerlingen zullen gaan krijgen. We zijn van mening dat dit in Asten ook gaat gebeuren. We stellen dan ook voor om deze bezuiniging niet te schrappen maar te voorzien van een pm-post, zodat de bezuiniging in beeld blijft.  We roepen het college op haast te maken met het opstellen van een nieuw IHP in samenspraak met schoolbesturen en ouders.

Nieuwe wensen

We stemmen in met het voorgestelde bedrag voor het Varendonck College, locatie Asten en de nazorg voor ex-gedetineerden. We vinden het niet reëel om met andere nieuwe wensen te komen in deze tijd.

Hoe kijken we tegen de bezuinigingen aan voor de komende jaren?

We zijn ons bewust dat we komende jaren weer geconfronteerd zullen worden met nieuwe bezuinigingen. Met de huidige voorstellen in deze ronde redden we het niet.

Wij vragen aan het college om opnieuw op korte termijn met een voorstel te komen richting de raad over een gezamenlijk plan van aanpak. Wij willen dat de raad hier weer bij betrokken wordt net zoals bij de eerder gevoerde kerntakendiscussie. Dit in het belang van onze burgers, het moet helder zijn waar en wanneer er bezuinigd gaat worden.

Daarnaast hebben we al in ons verkiezingsprogramma aangegeven dat we aan een structurele verhoging van de OZB niet ontkomen indien we onze voorzieningen op peil willen houden.

De Peelsamenwerking moet wat ons betreft financieel voordeel gaan opleveren.

Samenvattend:

Wij stemmen in met de meeste bezuinigingen maar zijn terughoudend als het gaat om het snoeien van vormbomen en het hangen van reclame aan lichtmasten.

En we doen hier een aantal oproepen in de vorm van wensen en bedenkingen en wij

vragen de andere fracties hoe zij tegen onderstaande punten aankijken en hierop te

reageren:

  • Betrek burgers bij de plannen in het kader van het sociaal domein. We hebben hier suggesties voor gedaan.
  • Waardeer de burgers die hun bijdrage leveren aan de gemeenschap en vertaal dit zoveel mogelijk in beleid.
  • Wij blijven aandacht vragen voor het milieu en we onderzoeken dit najaar de haalbaarheid voor de oprichting van een energiecoöperatie in Asten.
  • We pleiten voor een strakke  handhaving op de markt,  in de huiskamer van Asten.
  • We willen de VVV graag in het centrum houden en er moet gekeken worden naar samenwerking vormen.
  • Neem op korte termijn initiatieven om zo snel mogelijk een nieuw IHP te realiseren en markeer de bezuiniging als een PM-post
  • Betrek de raad actief bij de nieuwe bezuinigingsronde en kom met een voorstel hiervoor op korte termijn.

Fractie Leefbaar Asten

Ellen Berkers-Coolen
Ivonne Berkers (burgercommissielid)
Maarten van den  Boomen
John Knapen (burgercommissielid)
Rudi Schleedoorn (burgercommissielid)
Math Vankan
John van Oosterhout (burgercommissielid)background image